Погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації

Ідентифікатор послуги
02364
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації
Інформація про послугу
Під час верифікації верифікатор зобов’язаний принаймні один раз відвідати установку з метою оцінки роботи засобів вимірювальної техніки та систем моніторингу, меж установки, повноти врахування матеріальних потоків та джерел викидів парникових газів, а також з метою проведення консультацій, здійснення інших заходів. Верифікатор має право прийняти рішення про проведення невиїзної верифікації. Таке рішення підлягає погодженню з Міндовкілля.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Довідка у довільній формі за підписом верифікатора, яка містить рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації; результати аналізу ризиків, що можуть виникнути в разі непроведення виїзної верифікації, та підтвердження того, що верифікатор має обґрунтовані підстави вважати, що відвідування установки не є необхідним; підтвердження відповідності критеріям проведення невиїзної верифікації
Умови і випадки надання

Верифікатор зобов’язаний відвідати установку для проведення верифікації (виїзна верифікація).

Верифікатором є юридична особа, акредитована відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", яка проводить верифікацію.


Рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації підлягає погодженню Міндовкіллям крім випадків, установлених Порядком верифікації звіту оператора про викиди парникових газів.


Для погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації оператор подає Міндовкіллю заяву. До заяви додається довідка у довільній формі за підписом верифікатора, яка містить:

- рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації;

- результати аналізу ризиків, що можуть виникнути в разі непроведення виїзної верифікації, та підтвердження того, що верифікатор має обґрунтовані підстави вважати, що відвідування установки не є необхідним;

- підтвердження відповідності критеріям проведення невиїзної верифікації.


Підтвердженням відповідності критеріям проведення невиїзної верифікації є:

- наявність віддаленого доступу до відповідних даних;

- підтвердження того, що всі вимоги, викладені в абзацах тринадцятому - шістнадцятому цього пункту, не поширюються на установку.


Для верифікації звіту оператора установки, крім установки з низькими обсягами викидів парникових газів та простої установки, верифікатор зобов’язаний проводити виїзну верифікацію за наявності однієї з таких умов:

- під час першої верифікації звіту оператора;

- якщо відвідування установки верифікаторами не здійснювалося протягом двох звітних періодів, що безпосередньо передують поточному звітному періоду;

- якщо протягом звітного періоду були внесені істотні зміни до плану моніторингу.


Погодження Міндовкіллям рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації не вимагається для установок з низькими обсягами викидів парникових газів та простих установок.

Результат та способи отримання результату
Рішення про погодження верифікатора про проведення невиїзної верифікації
Рішення про відмову у погодженні рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства
Якщо після закінчення встановлених строків не усунені обставини, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги
Подання документів для отримання адміністративної послуги неналежною особою
Виявлення в документах, поданих для отримання адміністративної послуги, недостовірних відомостей
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого строку повідомляється про зупинення розгляду заяви?
Міндовкілля у п’ятиденний строк після подання оператором заяви щодо надання адміністративної послуги приймає рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги та невідкладно повідомляє про це оператору. У разі якщо оператор протягом 20 робочих днів з дня отримання рішення про зупинення розгляду заяви про надання адміністративної послуги виконав вимоги Міндовкілля, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення Міндовкілля про відновлення розгляду заяви.
У яких випадках зупиняється розгляд заяви та документів?
Розгляд заяви та документів, поданих для отримання адміністративної послуги, зупиняється в разі подання неповного пакета документів для отримання адміністративної послуги відповідно до вимог, установлених Законом та іншими нормативно-правовими актами.