Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм

Ідентифікатор послуги
01651
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами
Інформація про послугу
Для погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін до проектної документації об'єктів, які передбачають дотримання вимог до будівель і споруд, потрібно звернутись до Мінрегіону з письмовим зверненням та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство розвитку громад та територій України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмове звернення
Письмове зобов’язання щодо проведення компенсаційних заходів щодо відхилень від вимог відповідних будівельних норм
Порівняльна таблиця, яка містить: опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи, розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків при застосуванні зазначених відхилень (кожна сторінка має бути завізована заявником у встановленому законодавством порядку)
Копія містобудівних умов та обмежень (крім випадків, коли містобудівні умови та обмеження не вимагаються законодавством)
Технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта
Копії документів, що дають право на будівництво об’єкта (за наявності)
Документи, що містять описову та графічну частину, відповідні розрахунки шляхів евакуації та/або розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків, які дозволяють зробити комплексний висновок щодо обґрунтованості відхилень та достатності компенсаційних заходів (за наявності)
Інша обґрунтовуюча документація (за ініціативою заявника)
Умови і випадки надання

Для отримання погодження обґрунтованих відхилень заявник звертається до Мінрегіону листом. У зверненні зазначаються найменування одного об’єкта будівництва, його місце розташування, детально викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм. До звернення обов’язково додається необхідний перелік документів.


Скан-копії звернення разом з обов’язковими додатками та іншою обґрунтовуючою документацією (за наявності) оприлюднюються на офіційному вебсайті Мінрегіону протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації звернення у Мінрегіоні.


Відповідний структурний підрозділ Мінрегіону відповідно до своїх повноважень за дорученням керівництва Мінрегіону у строк до п’яти робочих днів з дня реєстрації звернення у Мінрегіоні із залученням (за необхідності) фахівців інших структурних підрозділів Мінрегіону розглядає звернення та додані до нього матеріали, в тому числі перевіряє наявність всіх необхідних документів.


Звернення щодо погодження відхилень розглядаються в порядку черговості їх надходження та розгляду базовими організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві, центральними органами виконавчої влади згідно з їх компетенцією.

Результат та способи отримання результату
Рішення про погодження відхилень
Рішення про відмову у погодженні відхилень
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Прийняття рішення про відмову заявнику у погодженні відхилень
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)
Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Звернення не відповідає вимогам, викладеним у пунктах 2, 3 розділу IІ Порядку та/або стосується переліку витягів із державних будівельних норм у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам при здійсненні нового будівництва або реконструкції, наведеного у додатку 1 до Порядку
Отримано висновок від базової організації та/або центрального органу виконавчої влади щодо неможливості погодження запропонованих відхилень
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи має право заявник звернутись повторно у разі отримання відмови у погодженні відхилень?
Заявник може повторно звернутися до Мінрегіону з порушеного питання після усунення недоліків, що стали причиною відмови у погодженні відхилень.