Перереєстрація посвідчення закордонного українця

Ідентифікатор послуги
01550
Строк
90 днів (календарні)
Повна назва
Перереєстрація посвідчення закордонного українця
Інформація про послугу
Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією. У разі завершення строку дії посвідчення власник посвідчення подає МЗС, представництву МЗС на території України, за кордоном - дипломатичній установі України заяву та необхідні документи. Рішення про перереєстрацію посвідчення приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яке доводиться до відома відповідного представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство закордонних справ України
Національна комісія з питань закордонних українців
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява за формою згідно з додатком, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2004-%D0%BF#Text
Паспортний документ або документ, що його замінює (після пред’явлення повертається)
Посвідчення закордонного українця
Умови і випадки надання

Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.


У разі завершення строку дії посвідчення власник посвідчення подає МЗС, представництву МЗС на території України, за кордоном - дипломатичній установі України заяву та необхідні документи.


Рішення про перереєстрацію посвідчення приймає Національна комісія  з питань закордонних українців.  Прийняте рішення доводиться до відома відповідного представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України.


За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США. Результат та способи отримання результату
Перереєстрація посвідчення закордонного українця
Відмова у перереєстрації посвідчення закордонного українця
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення інших вимог, передбачених Порядком про оформлення і видачу посвідчення закордонного українця
Дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної безпеки України
Подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як виглядає перереєстроване посвідчення закордонного українця?
Прийняте рішення про перереєстрацію доводиться до відома відповідного представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України, його для здійснення на третій сторінці посвідчення запису “Перереєстровано ____ ___________ 20__ р.”. На зазначеному записі проставляється мала гербова печатка відповідно Національної комісії з питань закордонних українців, представництва МЗС на території України, за кордоном - закордонної дипломатичної установи України.