Переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Ідентифікатор послуги
01233
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Інформація про послугу
Зміна прізвища, імені, по батькові арбітражного керуючого є підставою для переоформлення свідоцтва арбітражного керуючого. У разі наявності таких підстав арбітражний керуючий протягом місяця після зміни прізвища, імені або по батькові подає до Мін’юсту заяву про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню та відповідними документами або засвідченими в установленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та посвідчення арбітражного керуючого за встановленою формою
Документи або засвідчені в установленому порядку копії цих документів, що підтверджують зміну прізвища, імені, по батькові
Оригінал посвідчення арбітражного керуючого
Оригінал свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Умови і випадки надання

Зміна прізвища, імені, по батькові арбітражного керуючого є підставою для переоформлення свідоцтва та посвідчення арбітражного керуючого. 


У разі наявності підстави для переоформлення свідоцтва та посвідчення арбітражного керуючого арбітражний керуючий протягом місяця  подає до Мін’юсту заяву про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та посвідчення арбітражного керуючого разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню, посвідченням арбітражного керуючого та відповідними документами або засвідченими в установленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни. 


Переоформлене свідоцтво видаються Мін’юстом не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження відповідної заяви та документів, що додаються до неї.


Переоформлене свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та переоформлене посвідчення арбітражного керуючого вручається особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.


Якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення на офіційному вебсайті Мін'юсту наказу Мін'юсту про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого не звернувся до Мін'юсту для його вручення, переоформлене свідоцтво та переоформлене посвідчення арбітражного керуючого надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу офісу (контори) арбітражного керуючого, зазначену у відповідній заяві, із супровідним листом Мін'юсту.

Результат та способи отримання результату
Видача переоформленого свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Відмова у переоформленні свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатно
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України містяться відомості про припинення діяльності арбітражного керуючого
До заяви не додано необхідних документів або додані документи оформлено з порушенням встановлених вимог
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство юстиції України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство юстиції України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які підстави для відмови у наданні адміністративної послуги?
Рішення про відмову у переоформленні свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого приймається, якщо: до заяви не додано необхідних документів або додані документи оформлено з порушенням встановлених вимог; у Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України містяться відомості про припинення діяльності арбітражного керуючого