Переоформлення спецдозволу на користування надрами

Ідентифікатор послуги
00749
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для переоформлення спеціального дозволу на користування надрами надрокористувачу або спадкоємцю необхідно подати до Державної служби геології та надр України заяву та необхідний перелік документів. Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами є обов’язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами, яка є невід’ємною частиною цього дозволу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба геології та надр України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на переоформлення спеціального дозволу на користування надрами, в якій зазначаються номер і дата дозволу
Засвідчені копії установчих документів заявника - юридичної особи або копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, подають лише копію сторінки паспорта з такою відміткою)
Копія рішення власника або уповноваженого ним органу про реорганізацію юридичної особи (надрокористувача) шляхом перетворення
Оригінал або засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства
Пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності переоформлення дозволу
Засвідчена копія договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства або засвідчена копія договору про розірвання або припинення договору оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.
Умови і випадки надання

Переоформлення дозволу здійснюється в порядку, передбаченому Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, у таких випадках:


1) у разі отримання юридичною особою в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства;


2) у зв’язку з правонаступництвом юридичної особи (надрокористувача) у результаті реорганізації шляхом перетворення;


 3) у разі повернення орендарем чи концесіонером цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства з оренди чи концесії.


Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами здійснюється за заявою надрокористувача в якій зазначаються номер і дата дозволу, з обґрунтуванням необхідності переоформлення дозволу.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на користування надрами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

У паперовій формі
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 16 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
виявлення у поданих документах недостовірних даних
подання заявником документів не в повному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У разі переоформлення спеціального дозволу на користування надрами чи обов’язково вносити зміни до угоди про умови користування надрами, яка є невід’ємною частиною цього дозволу?
Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами є обов’язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами, яка є невід’ємною частиною цього дозволу, згідно з пунктом 18 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124).