Переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

Ідентифікатор послуги
00576
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу
Інформація про послугу
Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі дозволу. У разі необхідності переоформити дозвіл оператор звертається до НРКЗІ з заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу за формою https://bit.ly/3gO7fKq
Відомості про використання виділеного оператору номерного ресурсу (за формою https://bit.ly/3xsVCyt) на території, де заявлене переоформлення, станом на перше число місяця, у якому подається заява
Інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення (за бажанням заявника)
Нотаріально завірені копії документів, що засвідчують наявність підстав для переоформлення дозволу при реорганізації юридичної особи – суб’єкта господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу
Оригінали документів, які надають право на використання номерного ресурсу, заявленого до переоформлення
Пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави переоформлення дозволу
Супровідний лист
Умови і випадки надання

Оператор повинен звернутися до НКРЗІ із заявою про переоформлення дозволу в разі, якщо в нього виникли відповідні підстави.

Підставами для переоформлення дозволу є:

1. Реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу;

2. Виникнення в оператора потреб у зміні обсягу чи призначення номерного ресурсу, у тому числі в разі потреби зміни нумерації при переході з аналогового фрагмента нумерації в цифровий, при обміні частками (індексами) номерного ресурсу між операторами в рівних обсягах за наявності в цих операторів дозволів на використання номерного ресурсу, що обмінюється;

3. Часткове задіяння номерного ресурсу;

4. Продовження терміну задіяння номерного ресурсу;

5. Наявність номерного ресурсу, отриманого до 01.01.2005;

6. Зміна структури номерного ресурсу чи простору нумерації існуючого плану нумерації;

7. Переоформлення дозволу на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами.


Заява і комплект документів, які заявник подає НКРЗІ, повинні містити повну та достовірну інформацію. 

Не допускається надання одного комплекту документів по різних типах заяв та видах номерного ресурсу.

Результат та способи отримання результату
Видача переоформленого дозволу на використання номерного ресурсу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Застосування для задіяння номерного ресурсу обладнання, яке не внесене до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на телекомунікаційних мережах
Порушення строку задіяння номерного ресурсу, визначеного в дозволі
Невідповідність номерного ресурсу структурі та простору нумерації ТМЗК
Бездіяльність оператора щодо вирішення питань з будівництва власної мережі та її підключення до ТМЗ
Недостовірність даних, зазначених у заяві оператора та в доданих до неї документах
Використання виділеного номерного ресурсу не за призначенням
Порушення особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу
Подання заяви на переоформлення номерного ресурсу з порушенням строків, зазначених у пункті 7.4 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
Відповідно до пункту 8.1 глави 8 Положення рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо переоформлення дозволу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації в НКРЗІ. У разі подання неповного комплекту документів або неправильно оформлених документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ (відділ номерного ресурсу Департаменту зв’язку) у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути. При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону України «Про телекомунікації», починається з моменту подання документів після усунення виявлених порушень.
Яким чином доводиться рішення щодо переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
Прийняте рішення НКРЗІ щодо переоформлення дозволу або відмови в переоформленні доводиться до відома операторів протягом трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ. У рішенні НКРЗІ про відмову в переоформленні дозволу зазначаються відповідні підстави.
Чи справляється плата за переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
За переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу плата не справляється.
Який статус має дозвіл на використання номерного ресурсу, якщо його оригінал знаходиться з пакетом документів в НКРЗІ для прийняття рішення щодо його переоформлення?
До прийняття рішення про переоформлення дозволу або відмову в переоформленні дія попереднього дозволу не припиняється, якщо документи на переоформлення дозволу подані у строки, зазначені в пункті 7.4 Положення про державне регулювання номерного ресурсу ТМЗК України.
Які строки подання документів стосовно переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
Строки подання документів стосовно переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу зазначені у пункті 7.4 Положення про державне регулювання номерного ресурсу ТМЗК України.
Хто може отримати скорочений номер?
Згідно пункту 4.2.50 Національного плану нумерації, який затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації) для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на всій території України в мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв’язку виділяються єдині номери тільки формату 151Х (160Х, 165Х, 166Х – резерв). Тобто, скорочені номери форматів 12X, 15XX (крім номерів формату 151Х), 16XX (крім 160Х, 165Х, 166Х), 14ХХХ виділяються для використання в межах місцевих телефонних мереж. Відповідно до пункту 5.3 глави 5 Положення скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій для замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, які приєднані до нього або мають намір приєднатися. Один скорочений номер може бути виділений оператору фіксованого зв’язку та/або одному або декільком операторам рухомого (мобільного) зв’язку для організації однієї замовної або інформаційно-довідкової послуги (служби) на місцевій телефонній мережі фіксованого зв’язку та/або на мережах рухомого зв’язку і в інтересах тільки одного замовника – її постачальника.