Оцінка інвестиційного проекту

Ідентифікатор послуги
02465
Строк
до 60 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями
Інформація про послугу
Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями проводиться уповноваженим органом протягом 60 календарних днів з дня отримання документів

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/online-38/5265/details/0/0.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка для оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями
Довідка, що містить перелік акціонерів (учасників) заявника, які є власниками більше 5 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі заявника, пов’язаних компаній та бенефіціарних власників, а також структуру власності заявника, що подає заявку
Довідка, що містить перелік юридичних осіб, які подають заявку (зазначається: повне найменування, інформацію про реєстрацію юридичної особи, інформацію про уповноважених осіб, контактну інформацію щодо кожної юридичної особи, що подає заявку)
Довіреність (довіреності) (за наявності) або інші документи на представництво заявника
Інформація про заявника (містить найменування юридичної особи заявника, організаційно-правова форма (корпорація, товариство тощо), дані про реєстрацію компанії (реєстраційний номер, дата, місце, орган реєстрації тощо), країна реєстрації, юридична адреса, адреса головного офісу, посадові особи (повне ім’я, документ, що посвідчує особу, посада), номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти, основні сфери господарської діяльності)
Копія (копії) аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності, який відповідає вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності заявника, фінансової звітності заявника за останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (у разі відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому заявник у будь-якому разі подає фінансову звітність за останній фінансовий рік, у тому числі за відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік
Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (сканований документ у форматі PDF)
Довідка/виписка з рахунка (довідки/виписки з рахунків) від банку або інший документ (документи) про підтвердження наявності грошових коштів або відповідних ліквідних активів
Довідка про відповідність усім критеріям до заявника з посиланням на відповідні підтвердні документи та інформацію в них, а також розрахунки показників із зазначенням джерел отримання інформації, що підтверджують таку відповідність. Така довідка підписується уповноваженою особою заявника, а в разі коли заявниками є декілька юридичних осіб, що разом подали заявку, довідка підписується уповноваженими особами всіх юридичних осіб, що разом подали заявку
Копія довідки про інкорпорацію або іншого аналогічного документа (наприклад, витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру компаній) (у разі, якщо Заявник - юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково до документів)
Копія офіційного документа, виданого компетентним органом іноземної держави, в якій зареєстрований заявник, або особою, що здійснює організаційне забезпечення, який підтверджує правовий статус заявника (у разі, якщо Заявник - юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково до документів)
Лист-підтвердження від заявника (один або кілька, залежно від того, скільки юридичних осіб подають заявку) та інші документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам, визначеним частиною четвертою статті 7 Закону, поданих заявником з урахуванням положень пункту 4 Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями
Лист-підтвердження від суб’єкта аудиторської діяльності щодо його відповідності вимогам до суб’єкта аудиторської діяльності заявника
Лист про наміри (листи про наміри) від банку (банків), які відповідають вимогам надійності банків, що визначені пунктами 27-29 цих вимог, або від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), щодо готовності надати заявнику фінансування у сумі, достатній для реалізації інвестиційного проекту, якщо заявником передбачається фінансування частини значних інвестицій в об’єкт інвестування за рахунок залучених коштів, або листпідтвердження від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), про підписання між заявником або інвестором із значними інвестиціями та відповідною міжнародною фінансовою організацією/урядовою фінансовою організацією кредитного договору для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями. Строк дії зазначених листів повинен становити не менше ніж 24 місяці з дати подання заявки
Проект спеціального інвестиційного договору
Фінансова модель інвестиційного проекту із значними інвестиціями, яка подається в електронній формі у форматі XLS(X), з урахуванням опису ринкового середовища і результатів аналізу комерційної привабливості проекту
Договір про співпрацю (якщо юридичні особи подали спільну заявку)
Лист-зобов’язання материнської компанії та/або особи, пов’язаної із заявником відносинами контролю. Такий лист-зобов’язання підписується уповноваженою особою та повинен підтверджувати готовність материнської компанії та/або особи, пов’язаної із заявником відносинами контролю, профінансувати інвестиційний проект, якщо заявником передбачається фінансування частини значних інвестицій в об’єкт інвестування за рахунок залучених коштів (якщо заявник використовує підтвердні документи материнської компанії та/або осіб, пов’язаних із заявником відносинами контролю)
Лист-підтвердження від банку (банків) щодо його відповідності вимогам до надійності банків, якщо заявник надав лист про наміри (листи про наміри) від банку (банків)
Умови і випадки надання

Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", готує та подає до Міністерства економіки України заявку, документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої статті 7 Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (з обов’язковим зазначенням соціального ефекту від його реалізації) та проект спеціального інвестиційного договору.

Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) за зверненням заявника надає йому організаційну та інформаційно-консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою статті 7, та їх подання до Міністерства економіки України.

За результатами оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями Міністерство економіки України готує висновок, який надсилає заявнику та уповноваженій установі протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом з висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявнику зауваження до проекту договору з пропозицією щодо його доопрацювання.

Мінекономіки розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом 30 робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень Мінекономіки надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.

У разі підписання висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, Мінекономіки протягом 30 робочих днів з дня підписання такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.


Для цілей підтвердження відповідності заявника критеріям щодо його фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту заявник має право використовувати підтвердні документи материнської компанії та/або осіб, пов’язаних із заявником

відносинами контролю. 

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.

Якщо заявник представлений кількома юридичними особами, зазначені документи подаються щодо кожної з таких юридичних осіб.

Результат та способи отримання результату
Висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору.
Висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
60 днів (календарні)
Для проектів, фінансування яких забезпечуватиметься за рахунок залучених коштів від для проектів, фінансування яких забезпечуватиметься за рахунок залучених коштів від МФК, ЄБРР, ЄІБ, інших МФО, членом яких є Україна, або урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання заявником недостовірної інформації у складі заявки.
Обсяг державної підтримки, що пропонується в інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні".
Невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні".
Виявлення під час проведення оцінки інвестиційного проекту економічних, фінансових, соціальних та/або екологічних ризиків та/або негативних наслідків, до яких може призвести його реалізація.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де дізнатись про критерії щодо фінансової спроможності заявника для реалізації інвестиційного проекту?
Для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями заявник повинен відповідати всім критеріям щодо фінансової спроможності заявника, які визначені у постанові КМУ від 23 червня 2021 р. № 648 "Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями".

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні ст. 7 Постанова КМУ від 28.07.2021 №819 "Про затвердження Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями" п. 1 Постанова КМУ від 19.05.2021 №515 "Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями" п. 1 Постанова КМУ від 23.06.2021 №648 "Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями" п. 1 Постанова КМУ від 23.06.2021 №647 "Про затвердження Порядку взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями" п. 1 Постанова КМУ від 07.07.2021 №714 "Про затвердження методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями" п. 1 Постанова КМУ від 04.08.2021 №805 "Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та Переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями" п. 1 Постанова КМУ від 11.08.2021 №860 "Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" п. 1 Постанова КМУ від 13.12.2021 №1311 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" п. 1 - 3 Постанова КМУ від 09.08.2022 №881 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо інвестиційних проектів із значними інвестиціями" п. 1 Розпорядження КМУ від 17.02.2021 №133-р "Про визначення уповноваженої установи на здійснення супроводу заявника та інвестора із значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями" п. 1