Дозвіл на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства

Ідентифікатор послуги
00873
Строк
365 днів (календарні)
Повна назва
Оформлення та видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства
Інформація про послугу
Щоб іммігрувати в Україну, необхідно отримати дозвіл на імміграцію. Для його отримання іноземцю або особі без громадянства необхідно звернутися до Державної міграційної служби із заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна міграційна служба України
Територіальні органи Державної міграційної служби України
Територіальний підрозділ ДМС
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, яка формується в електронному вигляді під час подачі документів про надання дозволу на імміграцію
Копія документа що посвідчує особу та підтверджує законність перебування на території України
Документ про місце проживання особи за кордоном та в Україні
Відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі)
Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я (вимога не застосовується до осіб, зазначених у пунктах 1, 3, 6 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію")
Довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичною установою в Україні про відсутність судимості (вимога не застосовується до осіб, зазначених у пунктах 1 та 3 частини 3 статті 4 Закону України "Про імміграцію")
Квитанція про сплату вартості адміністративної послуги
Умови і випадки надання

Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються: 

1) особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання; 

2) особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції. 


Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою. За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники. 


Залежно від категорії іноземці та особ без громадянства додатково подають наступні документи: 

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України; 

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці; 

3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США - копії статуту та/або зареєстрованих договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність та довідка банку про надходження іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США; 

4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України; 

5) особи, які раніше перебували в громадянстві України - документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України; 

6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні; 

7) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

8) особи, які прослужили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України три і більше років - документ, що підтверджує факт проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України; 

9) особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України - копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України; 

10) особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням - документи, що підтверджують право особи на набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до статті 8 Закону України "Про громадянство України"; 

11) особи, імміграція яких становить державний інтерес для України - подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України; 

12) закордонні українці, подружжя закордонних українців, їх діти у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України - документи, що підтверджують отримання статусу закордонних українців, або копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки із закордонними українцями;

13) особи без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства - оригінали (після пред’явлення повертаються) та копії посвідки на тимчасове проживання та рішення про надання статусу особи без громадянства;

14) особи, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби - документи, що підтверджують факт проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, та висновок (постанову) військово-лікарської комісії про визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання дозволу на імміграцію в Україну
Рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію в Україну
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
179,74 UAH
Строк надання
365 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи подано особою, хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я
Документи подано особою, засудженою до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку
У документах, поданих на розгляд, зазначено свідомо неправдиві відомості та/або подані документи є підробленими
Документи подано особою, якій на підставі закону заборонено в'їзд на територію України
В інших випадках, передбачених законами України
Документи подано особою, яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукується у зв'язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, досудове розслідування якого не закінчено
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Куди необхідно подавати документи для отримання дозволу на імміграцію в Україну?
Заяви про надання дозволу на імміграцію особами, які постійно проживають за межами України, подаються до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання; особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - особисто до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції за місцем проживання.
У переліку документів, які подаються для отримання дозволу на імміграцію, наявний документ про місце проживання за кордоном. Що це може бути за документ?
Подачу документу про місце проживання іноземного громадянина або особи без громадянства за кордоном передбачено чинним законодавством. Документ про місце проживання за кордоном повинен містити точну адресу місця проживання іноземця (наприклад, довідка житлового органу, оформлена відповідно до вимог законодавства, банківський рахунок, водійські права тощо).
Через скільки часу я отримаю дозвіл на імміграцію в Україну?
Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.
Місяць тому мені було відмовлено у наданні дозволу на імміграцію в Україну, я знову підготував необхідний пакет документів та хочу подати найближчим часом. Чи це можливо?
Особа може повторно подати заяву про надання дозволу на імміграцію не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію.