Продовження строку перебування на території України

Ідентифікатор послуги
00874
Строк
до 3 днів
Повна назва
Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України
Інформація про послугу
Строк перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, а також осіб без громадянства, обмежено строком дії візи. Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів. У обох випадках у разі потреби продовжити строк перебування на території України іноземцю або особі без громадянства необхідно подати заяву та пакет документів до Державної міграційної служби.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна міграційна служба України
Територіальні органи Державної міграційної служби України
Територіальний підрозділ ДМС
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про продовження строку перебування на території України
Документи, що підтверджують наявність підстав для подальшого перебування на території України
Дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи — у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства
Паспорт (паспортний документ) приймаючої сторони (фізичної особи) або представника приймаючої сторони (юридичної особи)
Документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони
Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.
Умови і випадки надання

Строк перебування іноземців, які є громадянами держав із візовим порядком в’їзду, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи. 


Тобто, іноземець чи особа без громадянства може тимчасово перебувати на території України протягом наданого візою дозволеного строку перебування, але не більше ніж до останнього дня строку дії візи. 


Громадяни держав із безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України. 


Під час перебування на території України обчислення дозволеного іноземцю строку перебування здійснюють посадові особи ДМС шляхом відрахування 180 днів назад від дня контролю (дня, на який необхідно визначити законність перебування іноземця на території України). Іноземець не порушив зазначений строк, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував на території України не більше 90 днів. 


Строк перебування іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (крім осіб, які відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 16 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” звільняються від реєстрації або реєструються у МЗС та його представництвах), продовжується ДМС, її територіальними органами за наявності обґрунтованих підстав (лікування, пологи, догляд за хворим членом родини, вимушена зупинка на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами, оформлення спадщини, наявність підстав для оформлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, а також інші обставини, що унеможливлюють виїзд іноземця або особи без громадянства) та за умови подання підтвердних документів — на період існування таких підстав.


Заява про продовження строку перебування на території України подається особисто повнолітнім дієздатним іноземцем або особою без громадянства чи законним представником повнолітньої недієздатної особи та приймаючою стороною територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем перебування іноземця або особи без громадянства не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку перебування на території України.

У разі подання іноземцем або особою без громадянства заяви із порушенням вказаних вище строків, але до закінчення встановленого строку перебування на території України, до заяви додаються документи, що підтверджують наявність підстав, що унеможливлюють їх виїзд з території України.

У разі порушення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування на території України заява приймається після притягнення іноземця або особи без громадянства та приймаючої сторони до адміністративної відповідальності.


Копія рішення про відмову в продовженні строку перебування із зазначенням причин відмови не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його прийняття надсилається іноземцеві або особі без громадянства на адресу особистої електронної пошти.Результат та способи отримання результату
Продовження строку перебування на території України.
Рішення про відмову в продовженні строку перебування на території України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Державне мито
Адміністративний збір
17,00 UAH
Строк надання
3 дні (робочі)
Звичайне надання
Адміністративний збір
44,85 UAH
Строк надання
3 дні (робочі)
Адміністративний збір
Адміністративний збір
302,80 UAH
Строк надання
3 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Необхідність охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні
Необхідність забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку
Відсутність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони
Коли виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду в Україну
Коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів державних органів, не підтверджують подану іноземцем або особою без громадянства інформацію
Подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів
Коли іноземець або особа без громадянства не подали відповідного підтвердження підстав для подальшого перебування на території України
Коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна міграційна служба України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна міграційна служба України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: Рішення про відмову в продовженні строку перебування, скорочення строку перебування, скасування продовження строку перебування може бути протягом 10 календарних днів з дати його прийняття оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку до ДМС (якщо воно прийняте територіальним органом ДМС)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача, До скарги на рішення про відмову в продовженні строку перебування, скорочення строку перебування при цьому необхідно долучити документи, які підтверджують наявність підстав для його перегляду та відміни.
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Я в’їхав в Україну на підставі короткострокової візи, скільки часу можу перебувати в Україні?
Іноземці, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, чи особи без громадянства можуть тимчасово перебувати на території України протягом наданого візою дозволу в межах строку дії візи, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.
Як обчислити мені, громадянину держави з безвізовим порядком в’їзду в Україну, дозволений строк перебування?
Обчислення дозволеного строку перебування на території України здійснюється шляхом відрахування від дня фактичного в’їзду або від дня контролю (дня, на який необхідно визначити законність перебування іноземця на території України) 180 днів назад. Іноземець не порушив зазначений строк, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував на території України не більше 90 днів.
Чи потрібно продовжувати строк перебування на території України неповнолітнім дітям?
Не потрібно. Іноземці або особи без громадянства, які не досягли вісімнадцятирічного віку, звільняються від реєстрації, яка здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону під час в'їзду в Україну. Строки перебування на території України, які передбачені чинним законодавством та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не поширюються на іноземців та осіб без громадянства, які не досягли вісімнадцятирічного віку.
Коли та куди необхідно звертатися із заявою про продовження строку перебування на території України?
Заява про продовження строку перебування на території України подається особисто повнолітнім дієздатним іноземцем або особою без громадянства чи законним представником повнолітньої недієздатної особи та приймаючою стороною не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку перебування на території України. У разі подання іноземцем або особою без громадянства заяви про продовження строку перебування на території України із порушенням вказаних вище строків, але до закінчення встановленого строку перебування на території України, до заяви додаються документи, що підтверджують наявність підстав, що унеможливлюють їх виїзд з території України.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Стаття 17 Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" Пп. "з" п. 6 ст. 3 Постанова КМУ від 15.02.2012 №150 "Про затвердження Порядку продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України" Пункт 1 Постанова КМУ від 01.11.2022 №1232 "Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану" Пункт 1, 2 Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Пункт 1 Наказ ЦОВВ від 20.07.2015 №884 "Про затвердження Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду" Пункт 1