Документи для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Ідентифікатор послуги
01024
Строк
90 днів (календарні)
Повна назва
Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
Інформація про послугу
Якщо ви хочете виїхати за межі України для того, щоб постійно проживати в іншій країні, вам потрібно оформити пакет документів для виїзду за кордон на постійне проживання. Для цього потрібно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної міграційної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання
Три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см
Оригінал та копія паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку)
Оригінал та копія свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку)
Оригінал та копія довідки про реєстрацію місця проживання
Оригінал та копія документа, що посвідчує особу законного представника
Оригінал та копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів)
Нотаріально засвідчена згода законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копія свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою)
Нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання
Копія рішення суду, завірена в установленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною
Документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, роздруковану квитанцію з програмного продукту «cheсk» або інформацію (код квитанції) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі (надається у разі наявності у працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, технічної можливості здійснити роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту «cheсk» під час прийому документів)
Умови і випадки надання

Заява оформлюється на ім’я керівника територіального органу ДМС та подається до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи в Україні. 


Особі, яка досягла 16-річного віку, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання здійснюється на підставі її особистої заяви. Особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання оформлюється на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.


Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства України. У разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів інформує заявника про прийняте рішення та строк його дії, а також про те, що заявнику необхідно: 

1) зняти з реєстрації своє місце проживання в Україні; 

2) надати територіальному органу ДМС паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон для проставляння в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання. У разі наявності в особи, яка виїжджає за кордон на постійне проживання, двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон надаються обидва такі паспорти; 

3) отримати довідку органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку, яка подається до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур. 


Строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить шість місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

Результат та способи отримання результату
Рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання
Рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

У строк до трьох місяців з дня подання заяви
Адміністративний збір
195,31 UAH
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заявник не подав передбачені Порядком провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затвердженим наказом МВС від 16.08.2016 № 816, документи (у тому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору, а також у разі ненадходження коштів за адміністративну послугу, що надається, на рахунки, відкриті територіальними органами ДМС в територіальних органах ДКСУ)
Існують підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, визначені частиною першою статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і вʼїзду в Україну громадян України» а саме: він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону; стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання; він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів; він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду
Подані заявником документи не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або подані документи є недійсними
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібна згода дитини для оформлення їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання?
У разі оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання дитині віком від 14 до 16 років, необхідна її нотаріально засвідчена згода.
Який строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання?
Строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить шість місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.
Чи можливо подати документи для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання за відсутності у особи зареєстрованого місця проживання?
Ні. Відповідно до пункту другого розділу ІІ Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затвердженого Наказом МВС від 16.08.2016 № 816, громадянину необхідно звернутись із заявою та іншими передбаченими цим Порядком документами до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи в Україні.
Чи залишиться в мене паспорт громадянина України після оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання?
Так. Після подання заявником паспорта громадянина України у формі книжечки зі штампом зняття з реєстрації місця проживання або довідки про зняття з реєстрації місця проживання, виданої органом реєстрації, територіальний орган ДМС проставляє в паспорті громадянина України у формі книжечки (на одній із сторінок з одинадцятої по шістнадцяту) та в паспорті (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон (на одній із сторінок з другої по п’яту) штампи про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, які скріплюються печаткою (після повернення на проживання в Україну вказані штампи анулюються). У разі наявності в такої особи паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм територіальний орган ДМС вносить інформацію про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання до безконтактного електронного носія. Якщо до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України у формі картки, орган реєстрації не вніс інформацію про зняття з реєстрації місця проживання, територіальний орган ДМС перед внесенням інформації про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання вносить до безконтактного електронного носія зазначену інформацію на підставі довідки про зняття з реєстрації місця проживання.
Чи можливе подання заяви про оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання представником на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку?
Подання заяви про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання представником на підставі довіреності нормативно-правовими актами України не передбачено.
Як оформити документи для виїзду за кордон на постійне проживання дитини без згоди батька (матері)?
Оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання дитині без отримання нотаріально засвідченої згоди батька (матері), які залишаються в Україні можливо у разі наявності: - свідоцтва про смерть батька (матері); - рішення суду про позбавлення батьківських прав; - рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною; - рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" стаття 4 Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" частина девята статті 22 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" стаття 7 Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" пункти 26-27 Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" пункт 135 Постанова КМУ від 07.05.2014 №152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон" пункт 120 Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" пункт 27 Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check"" Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"