Визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок

Ідентифікатор послуги
02207
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою
Інформація про послугу
Всеукраїнська громадська організація фізичних осіб - оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок може набути статус саморегулівної організації у сфері землеустрою. Для отримання такого статусу громадська організація має звернутися з необхідним пакетом документів до Держгеокадастра.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Довідка про структуру (структура центрального органу управління, перелік місцевих осередків із зазначенням їх керівників, адрес, номерів телефону)
Копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації її членів
Копії статутних документів та свідоцтва про її державну реєстрацію
Перелік фізичних осіб - членів громадської організації
Умови і випадки надання

Всеукраїнська громадська організація фізичних осіб - оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, може набути статусу саморегулівної організації оцінювачів у разі, коли: 

- вона утворена і діє на засадах самоврядування, а її діяльність не передбачає отримання прибутку; 

- її статутними документами передбачено фіксоване індивідуальне членство; 

- кількісний склад цієї організації налічує не менш як  250 оцінювачів, кваліфікацію яких посвідчено свідоцтвом, виданим Держгеокадастром на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії; 

- установлено відповідно до статутних документів процедуру внутрішньої сертифікації її членів. 


Громадська організація, що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації оцінювачів, подає до Держгеокадастра необхідний перелік документів.


Для з'ясування повноти та достовірності відомостей у поданих документах проводиться перевірка, строк якої не повинен перевищувати 21 день від дати отримання документів.


За результатами розгляду та перевірки документів, поданих громадською організацією, Держгеокадастр видає наказ про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів або про відмову у визнанні такого статусу. 


Про прийняте рішення Держгеокадастр повідомляє громадську організацію у триденний строк з дня реєстрації відповідного наказу. 

Результат та способи отримання результату
Наказ про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів або про відмову у визнанні такого статусу
Відмова у визнанні статусу саморегулівної організації оцінювачів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність громадської організації визначених законодавством вимогам
Припинення або тимчасова заборона діяльності громадської організації
Неподання громадською організацією документів, передбачених пунктом 3 Порядку, неповноти чи недостовірності документів, що було виявлено під час їх перевірки
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є послуга платною?
Послуга видається на безоплатній основі