Дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу

Ідентифікатор послуги
01734
Строк
120 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу
Інформація про послугу
Незалежний фінансовий посередник набуває право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу після отримання відповідного дозволу та внесення його до реєстру фінансових гарантів. Для отримання дозволу потрібно звернутись до Державної митної служби з відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про отримання дозволу за формою згідно з додатком 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/81/f496949n321.doc
Анкету керівника та за наявності головного бухгалтера незалежного фінансового посередника (заповнюється окремо керівником та головним бухгалтером незалежного фінансового посередника) за формою згідно з додатком 2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/81/f496949n322.doc
Аудиторський висновок за три попередніх звітних роки та поточний рік
Внутрішні правила надання послуг з видачі фінансових гарантій
Оборотно-сальдова відомість за кожний квартал за три попередніх звітних роки та поточний рік
Примірні договори про надання послуг з видачі фінансових гарантій
Фінансова звітність за три попередніх звітних роки та проміжну фінансову звітність за поточний рік, складену відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану або модифіковану думку із застереженням в аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту
Умови і випадки надання

Документи для отримання дозволу можуть бути подані Держмитслужбі одним з таких способів:

1) безпосередньо уповноваженою особою незалежного фінансового посередника (з пред’явленням документа, що посвідчує таку особу, та документа (копії, засвідченої нотаріально), що засвідчує її повноваження);

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.


Документи викладаються державною мовою та підписуються керівником незалежного фінансового посередника або іншою уповноваженою на це особою.


Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються для отримання дозволу, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних незалежного фінансового посередника).


Держмитслужба протягом 30 днів з дня реєстрації документів здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу або про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, із зазначенням причин прийняття такого рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, викладених в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання незалежним фінансовим посередником формі. Зазначені рішення набирають чинності з дня їх прийняття.


Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, незалежний фінансовий посередник може повторно подати заяву про отримання дозволу.


У разі повторного подання незалежним фінансовим посередником заяви про отримання дозволу до такої заяви додаються лише ті документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи зберегли свою актуальність, тобто є достовірними, а зазначені у них дані відповідають умовам надання дозволу.


Строк прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати 120 днів з дня реєстрації документів, визначених пунктом 8 цього Порядку. Дозвіл діє безстроково.


Дозвіл оформлюється Держмитслужбою в електронному вигляді шляхом внесення запису про видачу дозволу в Реєстр фінансових гарантів. За зверненням незалежного фінансового посередника Держмитслужба видає виписку з Реєстру фінансових гарантів. Виписка з Реєстру фінансових гарантів видається безпосередньо керівнику незалежного фінансового посередника або уповноваженій ним особі чи надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Результат та способи отримання результату
Рішення про видачу дозволу
Рішення про відмову у видачі дозволу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
120 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення недостовірності даних у документах, поданих незалежним фінансовим посередником. Виявленням недостовірності даних у документах є встановлення наявності розбіжності між даними у документах та фактичними відомостями щодо незалежного фінансового посередника на момент подання документів
Встановлення невідповідності незалежного фінансового посередника умовам, визначеним пунктом 2 частини першої, частинами другою і третьою статті 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк надання послуги?
Строк прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати 120 днів з дня реєстрації документів.