Інформація з Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Ідентифікатор послуги
00707
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності
Інформація про послугу
Для того, щоб одержати інформацію з Єдиного реєстру об’єктів державної власності, потрібно надіслати письмовий запит до Фонду державного майна України. Запит повинен містити обґрунтування мети отримання послуги, опис інформації, яку необхідно отримати про конкретний об’єкт, та відомості, що ідентифікують цей об’єкт.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Фонд державного майна України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмовий запит для надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності
Умови і випадки надання

Надання інформації з Реєстру є безоплатним для всіх користувачів у межах їх повноважень, визначених чинним законодавством.


Для одержання інформації з Реєстру подається до Фонду державного майна України письмовий запит, в якому зазначаються: 

-  мета отримання адміністративної послуги; 

- необхідна інформація (відомості або витяг) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності та відомості, які ідентифікують об'єкт (відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності); 

-  дата направлення письмового запиту.


Надання інформації на письмовий запит здійснюється шляхом надсилання відповіді на адресу запитувача.

Результат та способи отримання результату
Витяг по окремому об'єкту
Відомості відповідно до зазначеної у запиті інформації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Інформація про об`єкт, що зазначена у запиті, не ідентифікує об`єкт (відповідно до структури даних Реєстру)
Інформація про майно, яка зазначена у запиті, не збігається з відомостями Реєстру
Витяг не надається, якщо в Реєстрі відомості відсутні
Витяг по окремому майну не надається суб’єкту, який не здійснює функції з управління об’єктом державної власності; юридичній особі, на балансі якої не перебуває відповідний об’єкт державної власності; органам державної влади, їх посадовим особам у разі, якщо запит зроблено не у зв’язку із виконанням ними повноважень, передбачених чинним законодавством
Письмовий запит для отримання відомостей або витягу не відповідає умовам та формату його складання
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Фонд державного майна України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Фонд державного майна України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як отримати інформацію (відомості або витяг) з Єдиного реєстру об‘єктів державної власності?
Інформація з Єдиного реєстру об‘єктів державної власності надається відповідно до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 березня 2005 року № 622 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 06 серпня 2013 року № 1535, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2013 року за № 1470/24002).
Як сформулювати запит на отримання інформації?
Зразок запиту на отримання відомостей та/або витягу з Єдиного реєстру об‘єктів державної власності розміщено на сайті Фонду (www.spfu.gov.ua → Діяльність → Єдиний реєстр об‘єктів державної власності → Надання інформації з Реєстру). Пропонуємо запитувачу у запиті зазначати: - мету запиту; - необхідну інформацію (відомості та/або витяг) з Реєстру та відомості, які ідентифікують об’єкт (відповідно до структури даних Реєстру), зокрема назва та місцезнаходження майна, код за ЄДРПОУ та назва балансоутримувача майна; - дату направлення письмового запиту; - документ, відповідно до якого підтверджується, що зазначений об’єкт перебуває у комунальній/передано до комунальної власності (у разі державної реєстрації права комунальної власності на об’єкт нерухомого майна).
Кому надається витяг з Єдиного реєстру об‘єктів державної власності?
Відповідно до пункту 9 Порядку та умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності, витяг за встановленою формою по окремому об’єкту надається лише: - суб’єкту, який здійснює функції з управління об’єктом державної власності; - юридичній особі, на балансі якої перебуває об’єкт державної власності; - органам державної влади, їх посадовим особам у разі, якщо запит зроблено у зв’язку із виконанням ними повноважень, передбачених чинним законодавством.