Дозвіл на завершення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції) та погодження самочинно здійсненого будівництва (реконструкції)

Ідентифікатор послуги
01481
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу на завершення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції) та погодження самочинно здійсненого будівництва (реконструкції)
Інформація про послугу
Дозвіл на завершення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції) та погодження самочинно здійсненого будівництва (реконструкції) надається місцевою державною адміністрацією.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява власника (співвласників) нерухомого майна
Заява-згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) – при наявності таких
Заява-згода сусідніх землекористувачів у разі, якщо самовільно збудований (реконструйований) об’єкт розміщений по спільній межі
Акт обстеження будинку (квартири), виданий організацією, яка обслуговує житловий фонд (управителем, ОСББ)
Висновок управління охорони історичного середовища щодо проектної документації на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва на території ареалу – у разі, якщо об’єкт є пам’яткою архітектури або розміщений в історичному ареалі міста (при зазначенні заявником у заяві реквізитів висновку такий документ отримує суб’єкт надання послуги)
Висновок управління регулювання забудови департаменту містобудування про можливість експлуатації проведеного або про можливість закінчення розпочатого самочинного будівництва (реконструкції) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд та гаражів на присадибних ділянках (при зазначенні заявником у заяві реквізитів висновку такий документ отримує суб’єкт надання послуги)
Завірена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (за наявності)
Завірена копія документа, що посвідчує особу паспорт громадянина України (всі заповнені сторінки) – для фізичних осіб
Завірена копія документа, який посвідчує право власності на основний об’єкт нерухомості (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування, міни тощо), реєстраційного посвідчення або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яку формує суб’єкт надання адміністративної послуги
Завірена копія постанови (постанов) у справі (справах) про адміністративне правопорушення
Завірені копії документів про сплату штрафу
Завірені копії технічних паспортів на об’єкт нерухомості до та після здійсненого будівництва (реконструкції)
Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації
Кольорова копія викопіювання з плану міста масштабу 1:500
Проектна документація на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва, розроблена ліцензованою проектною організацією
Умови і випадки надання

Надання дозволу на завершення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції) та погодження самочинно здійсненого будівництва (реконструкції) здійснюється місцевою державною адміністрацією.

Результат та способи отримання результату
Лист про необхідність укладення договору з районною адміністрацією про погодження самочинного будівництва та внесення коштів до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури згідно з цим договором
Розпорядження голови районної адміністрації про надання дозволу на завершення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції) та погодження самочинно здійсненого будівництва (реконструкції)
Відмова у наданні послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутні
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є дана послуга платною?
Ні, послуга є безоплатною.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: