Дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти

Ідентифікатор послуги
02001
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти
Інформація про послугу
Провадження освітньої діяльності територіально відокремленим структурним підрозділом іноземного закладу вищої освіти здійснюється на підставі дозволу, виданого МОН. Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000. Не надається дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство освіти і науки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Копії установчих документів
Характеристики освітніх програм, які планується реалізовувати в територіально відокремленому структурному підрозділі, із зазначенням рівнів освіти, спеціальностей підготовки та кількості здобувачів освіти
Умови і випадки надання

Керівник закладу вищої освіти подає пропозицію щодо утворення (реорганізації, ліквідації) територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти на розгляд вченої ради закладу вищої освіти. Вчена рада ухвалює рішення про утворення (реорганізацію, ліквідацію) територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, яке вводиться в дію наказом керівника закладу вищої освіти.

Утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти здійснюється на підставі дозволу, виданого МОН.


Для отримання дозволу подається заява в якій зазначаються:

- найменування іноземного закладу вищої освіти;

- організаційно-правова форма;

- країна резидентства;

- місцезнаходження;

- контактні дані;

- дата заснування;

- загальна кількість працівників;

- найменування банку із зазначенням номера рахунка;

- види діяльності;

- інформація про наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;

- інформація про досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;

- мета відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, інформація про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

- місцезнаходження територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити;

- запланована кількість працівників, у тому числі іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі.


Документи для отримання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти надсилаються іноземним закладом вищої освіти поштою.


Документи, видані іноземними державами, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися офіційним перекладом на українську мову. Документи подаються до МОН не пізніше ніж через шість місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного закладу вищої освіти. У разі невідповідності документів зазначеним вимогам вони повертаються заявнику для доопрацювання.


Інформація про надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти вноситься до Єдиної державної бази з питань освіти.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти
Відмова у наданні дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://info.edbo.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Іноземний заклад вищої освіти є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Документи подані не в повному обсязі
Порядковий номер іноземного закладу вищої освіти в кожному з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities на час подання документів не перебуває в межах від 1 до 3000 (для основного рейтингу без поділу за спеціальностями, регіонами тощо)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким чином повідомляється про прийняте рішення за результатами розгляду поданих документів?
Інформація про надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти вноситься до Єдиної державної бази з питань освіти. У разі невідповідності документів зазначеним вимогам вони повертаються заявнику для доопрацювання.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: