Кваліфікація когенераційної установки

Ідентифікатор послуги
00442
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Кваліфікація когенераційної установки
Інформація про послугу
Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюється зокрема, шляхом проведення кваліфікації когенераційних установок. Власник когенераційної установки подає до Держенергоефективності заяву, технічну інформацію про когенераційну установку. Після розгляду документів Держенергоефективності видає заявнику свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки або відмовляє.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Умови і випадки надання

Кваліфікацію когенераційної установки проводить Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України на безоплатній основі.


Заявником кваліфікації є власник (користувач) когенераційної установки або уповноважена ним особа.


Для проведення кваліфікації заявник подає до Держенергоефективності заяву, технічну інформацію про когенераційну установку, яка експлуатується або яка вперше введена в експлуатацію, а у разі звернення уповноваженої власником (користувачем) особи подається також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені власника (користувача).


До технічної інформації про когенераційну установку (далі – ТІ) додаються функціональна схема когенераційної установки та її стислий опис (пункт 4 ТІ), розрахунок коефіцієнта використання теплоти палива (розрахунок КВТП) та завірені власником (користувачем) когенераційної установки або уповноваженою особою копії режимних карт, складені за результатами режимно-налагоджувальних робіт та випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах (примітки до ТІ).


За результатами розгляду протягом 30 календарних днів поданої заявником технічної інформації про когенераційну установку Держенергоефективності приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.


На час воєнного стану в Україні строк надання адміністративної послуги зупиняється та поновлюється у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території Україн

Результат та способи отримання результату
Відмова у видачі cвідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки
Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність когенераційної установки кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, встановлених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
Виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником
Подання неповного пакета документів, необхідних для проведення кваліфікації
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство енергетики України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство енергетики України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня одержання рішення Держенергоефективності про відмову у видачі свідоцтва
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як розраховується коефіцієнт використання теплоти палива?
Визначення поняття "коефіцієнт використання теплоти палива" (далі – КВТП) та порядок його розрахунку міститься в примітках до технічної інформації про когенераційну установку.
За якими показниками здійснюється кваліфікація когенераційної установки?
Кваліфікація когенераційної установки здійснюється за фактичними показниками експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців.
Що належить до скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів?
До скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів як основного палива належать: димові гази; доменний та коксовий гази; газ метан дегазації вугільних родовищ; нагріте повітря, що має значний тиск і температуру; пара високого тиску, що є побічним продуктом основного технологічного процесу; енергія надлишкового тиску газу.