Реєстрація статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Ідентифікатор послуги
00609
Строк
31 день (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна реєстрація статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
Інформація про послугу
Для державної реєстрації статуту Національної академії наук України чи національної галузевої академії наук уповноважена особа подає до Міністерства юстиції України заяву, безпосередньо статут та інші документи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
Висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, - у разі реєстрації статуту національної галузевої академії наук
Висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності
Статут Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
Умови і випадки надання
Документи, що подаються для реєстрації статуту академії наук, повинні відповідати таким вимогам: документи повинні бути викладені державною мовою; текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; заява про реєстрацію статуту академії наук підписується президентом академії наук або особою, що його заміщує; статут академії наук викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується президентом академії наук або особою, що його заміщує. Якщо документи подаються уповноваженим представником академії наук (крім президента академії наук) додатково подається оригінал (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Результат та способи отримання результату
Наказ про відмову в реєстрації статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук із зазначенням виключного переліку підстав для відмови в реєстрації
Наказ про реєстрації статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність документів вимогам, установленим Положенням
Невідповідність статуту академії наук поданим висновкам, передбаченим Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Подання документів не в повному обсязі
Відсутність позитивних висновків, передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Заяву та документи подано особою, яка не має на це повноважень
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким чином отримати результат надання адміністративної послуги?
Копія наказу Міністерства юстиції України, завірена у встановленому законодавством порядку, надсилається на адресу, зазначену у заяві, протягом трьох робочих днів з дня прийняття наказу. У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук разом з копією наказу Міністерства юстиції України про реєстрацію, завіреною у встановленому законодавством порядку, направляються оригінали статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук та поданих висновків.