Державна реєстрація (перереєстрація) генетично модифікованих організмів

Ідентифікатор послуги
01415
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна реєстрація генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням
Інформація про послугу
Для державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів юридична або фізична особа подає до Держпродспоживслужби заяву та необхідні документи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, оформлена згідно встановлених вимог
Інформація про генетично модифікований організм, підписана керівником юридичної особи або фізичною особою і підготовлена згідно з додатками II і III до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття
Копії висновків: державної ветеринарно-санітарної експертизи, яка проводиться у порядку, встановленому Держпродспоживслужбою; державної екологічної експертизи у разі, коли генетично модифікований організм або його частини здатні до самовідтворення або передачі спадкових факторів
Умови і випадки надання

Для державної реєстрації генетично модифікованого організму юридична або фізична особа подає до Держпродспоживслужби заяву та необхідні документи.


У заяві   зазначаються: найменування або прізвище, ім'я та по батькові заявника, його місцезнаходження або місце проживання, телефон, телефакс і електронна адреса, крім того, для іноземного заявника - реєстраційний номер, для вітчизняного - код згідно з ЄДРПОУ; загальноприйняте найменування генетично модифікованого організму; торговельне найменування генетично модифікованого організму мовою країни-виробника, англійською та українською мовами; цільове призначення генетично модифікованого організму відповідно до висновку державної ветеринарно-санітарної експертизи; види упакування, маркування і способи застосування генетично модифікованого організму, форма готової продукції; методи детекції та ідентифікації, інформація про їх затвердження в Україні; найменування або прізвище, ім'я та по батькові виробника генетично модифікованого організму, його місцезнаходження або місце проживання, телефон, телефакс і електронна адреса, крім того, для іноземного виробника - реєстраційний номер, для вітчизняного - код згідно з ЄДРПОУ.У разі подання неналежно оформлених або не у повному обсязі документів, чи виявлення в них недостовірних даних Держпродспоживслужба залишає  документи без розгляду, про що у письмовій формі повідомляє заявника протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження із  зазначенням причини. 

 

     Після усунення причин, на підставі яких документи залишені без розгляду, заявник може подати зазначені документи повторно.

Результат та способи отримання результату
Державна реєстрація генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням
Відмова у державній реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Отримання науково обґрунтованої інформації про його негативний вплив на здоров'я людини, тварин або навколишнє природне середовище під час використання за цільовим призначенням
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який строк надається державна реєстрація генетично модифікованого організму?
Державна реєстрація генетично модифікованого організму проводиться безоплатно строком на п'ять років шляхом його внесення до Державного реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням.