Державна атестація закладів вищої освіти

Ідентифікатор послуги
01633
Строк
45 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна атестація вищих навчальних закладів в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності
Інформація про послугу
Державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності здійснюється з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство освіти і науки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка на проведення державної атестації закладу вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за формою згідно з додатком 1 до Методики оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/74/f486683n150.doc)
Інформаційні матеріали для проведення державної атестації ЗВО, що містять дані про його діяльність відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності
Умови і випадки надання

Державна атестація з урахуванням завдань закладів вищої освіти проводиться за такими критеріями:

1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених);

2) наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки);

3) якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи;

4) активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету);

5) відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.


Державна атестація закладів вищої освіти проводиться:

1) не менше одного разу на п’ять років, але не раніше ніж через один рік для реорганізованого закладу вищої освіти або не раніше ніж через три роки для новоутвореного закладу вищої освіти;

2) для закладів вищої освіти державної, комунальної форми власності - в обов’язковому (крім коледжів) порядку;

3) для коледжів державної, комунальної форми власності - на вимогу власника (засновника);

4) для закладів вищої освіти приватної форми власності - за ініціативою закладу.


Результатом державної атестації закладу вищої освіти є загальне оцінювання ефективності закладу вищої освіти за науковими напрямами за останні п’ять років на основі атестаційної оцінки та з урахуванням експертної оцінки, які характеризують:

1) наукову новизну результатів, отриманих закладом вищої освіти за науковим напрямом;

2) практичну цінність результатів, отриманих закладом вищої освіти за науковим напрямом, для економіки та інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки;

3) інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти у світовий науково-освітній простір;

4) перспективність розвитку наукового напряму в закладі вищої освіти.


Інформаційні матеріали повинні містити:

відомості про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за науковим напрямом за формою згідно з додатком 2 до Методики;

перелік показників, за якими здійснюється оцінка результативності наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти за науковим напрямом та потенціалу розвитку цього наукового напряму, за формою згідно з додатком 3 до Методики;

відомості про наукові досягнення ЗВО за науковим напрямом за попередні п’ять років за формою згідно з додатком 4 до Методики;

перспективний план розвитку наукового напряму ЗВО на подальший п’ятирічний період за формою згідно з додатком 5 до Методики.Результат та способи отримання результату
Рішення щодо атестаційної оцінки ЗВО за науковим напрямом
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не встановлено законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де можна ознайомитись із системою оцінювання ЗВО при державній атестації?
Методика оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338, визначає систему показників наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти за науковим напрямом, процедуру формування системи показників, механізм формування атестаційної та експертної оцінок, механізм визначення кваліфікаційної групи, до якої віднесено ЗВО за науковим напрямом.