Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи

Ідентифікатор послуги
01665
Строк
до 90 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
Інформація про послугу
Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи проводиться Міністерством освіти і науки України за результатами розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство освіти і науки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Засвідчені в установленому порядку копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для здійснення на належному рівні наукової і науково-технічної експертизи у відповідній галузі науково-технічної діяльності (для фізичних осіб)
Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб)
Інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності (для юридичних осіб)
Інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності (для фізичних осіб)
Копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності (для фізичних осіб)
Копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, методика, за якою провадилася експертиза, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності (для юридичних осіб)
Копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності (для фізичних осіб)
Копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності (для юридичних осіб)
Свідоцтво або інший документ, що підтверджує проходження установою державної атестації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 № 469 "Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ" (для юридичних осіб)
Умови і випадки надання

Державна акредитація фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної експертизи (далі акредитація) - це державне визнання кваліфікації фізичної та юридичної особи у сфері наукової та науково-технічної експертизи.

Право на одержання свідоцтва надається фізичним особам, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичним особам, предметом статутної діяльності яких є організація чи проведення або організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи, і які підлягають державній акредитації на право проведення наукової і науково-технічної експертизи. 

Наукові організації Національної академії наук та національних галузевих академій наук, заснованих на державній власності, державні вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації, провідні державні науково-технічні установи центральних органів виконавчої влади можуть здійснювати спеціалізовану експертну діяльність без додаткової акредитації, на підставі статутних положень, якими така діяльність передбачається. 

Фізичні особи, які мають дипломи про присудження вченого ступеня кандидата чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами вищезазначених академій мають право здійснювати наукову і науково-технічної експертизу без отримання свідоцтва.

Усі інші особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичні особи, у статуті яких передбачена така діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача на право організації чи проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи. 

Керівництво зазначених академій, центральних органів виконавчої влади веде контроль за діяльністю організацій у сфері наукової та науково-технічної експертизи, що перебувають у їх віданні. 

Результат та способи отримання результату
Рішення щодо видачі державного свідоцтва
Рішення щодо відмови у видачі державного свідоцтва
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
60 днів (календарні)
У разі передання їх на повторну експертизу відповідним суб'єктам наукової та науково-технічної діяльності
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність в організації чи установі досвіду діяльності у зазначеній галузі науково-технічної діяльності
Відсутність в установчих документах юридичної особи вказівки на право займатися експертною діяльністю у сфері наукової та науково-технічної експертизи
Невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства
Відсутність документів, які засвідчують проходження організацією чи установою державної атестації
Відсутність спеціальної професійної кваліфікації фізичної особи та досвіду роботи у зазначеній галузі науково-технічної діяльності
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де можна ознайомитись з переліком галузей науково-технічної діяльності, в яких передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи?
Галузі науково-технічної діяльності, в яких передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, визначаються за Державним класифікатором України ДК 015-97 "Класифікація видів науково-технічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822 та Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за № 1133/19871.