Оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Ідентифікатор послуги
01874
Строк
до 120 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Авторизація авторизованого економічного оператора
Інформація про послугу
Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Для того, щоб отримати авторизацію економічного оператора підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки. Підприємству, якому надано авторизацію авторизованого економічного оператора Держмитслужба видає сертифікат.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: http://cabinet.customs.gov.ua.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Умови і випадки надання

Зареєстрована заява про надання авторизації авторизованого економічного оператора (АЕО) та анкета самооцінки підприємства подаються на розгляд керівництву Держмитслужби, після чого повертаються з відповідною резолюцією відділу (сектору) організації роботи, який передає її на виконання до Департаменту організації митного контролю та оформлення, як головному виконавцю.


Головний виконавець здійснює попередній розгляд поданих документів та приймає рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову в проведенні оцінки відповідності.


У рішенні про проведенні оцінки відповідності визначаються відповідальна особа за організацію та проведення оцінки відповідності (голова комісії) та посадові особи Держмитслужби, які проводитимуть оцінку відповідності за відповідними критеріями АЕО (члени комісії).


Кожен член комісії складає звіт про результати оцінки дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО та надає його для ознайомлення голові комісії.


Голова комісії на основі звітів про результати оцінки дотримання підприємством умов відповідності критеріїв АЕО, наданих членами комісії, до завершення строку проведення оцінки відповідності складає висновок про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО.


Копія рішення про надання авторизації АЕО або рішення про відмову в наданні авторизації АЕО разом з копіями висновку та звіту з негативним результатом оцінки відповідності підприємства відповідному критерію АЕО надсилається підприємству в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису.


Рішення про надання, відмову в наданні, зупинення (поновлення) дії або анулювання авторизації АЕО оформлюється наказом Держмитслужби.

За зверненням підприємства, якому надано авторизацію АЕО Держмитслужба видає сертифікат АЕО.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання авторизації АЕО
Рішення про відмову в наданні авторизації АЕО за результатами проведеної оцінки відповідності підприємства
Сертифікат АЕО
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Рішення про проведення оцінки відповідності або про відмову в проведенні оцінки відповідності
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Оцінка відповідності
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
120 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
1) Підприємство не перебуває на обліку в митних органах згідно із статтею 455 Митного кодексу України; 2) Підприємство є нерезидентом; 3) Документи, визначені частиною першою статті 19-4 Митного кодексу України, подано до митного органу, який не має повноважень щодо їх розгляду та прийняття відповідного рішення; 4) Подано не всі документи, необхідні для прийняття митним органом рішення, або до таких документів внесено відомості не в повному обсязі з урахуванням виду рішення митного органу, щодо якого подано заяву; 5) Заяву складено не за встановленою формою (за наявності відповідної форми) або підписано особою, яка не має на це повноважень; 6) Заяву подано для надання авторизації АЕО того самого типу, що була раніше надана підприємству та протягом трьох років до дня подання заяви скасована на підставі невідповідності підприємства критерію, дотримання якого необхідно для надання авторизації АЕО; 7) заяву подано для надання того самого рішення, що було надано раніше підприємству та протягом трьох років до дня подання заяви анульовано з підстав, передбачених статтею 19-18 Митного кодексу України.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого строку проводиться оцінка відповідності?
Оцінка відповідності проводиться протягом 120 днів з дня прийняття рішення про її проведення. Строк проведення оцінки відповідності може бути продовжений: 1) за заявою підприємства, але не більше ніж на 30 днів; 2) за рішенням посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідальної за організацію та проведення оцінки відповідності, на 30 днів у разі повідомлення підприємством про усунення виявленої невідповідності критеріям АЕО до завершення строку проведення оцінки відповідності; 3) на час розгляду проекту звіту про результати оцінки дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО.

Нормативна база