Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Ідентифікатор послуги
01719
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Інформація про послугу
Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява власника або уповноваженої ним особи
Копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи).
Рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи)
Свідоцтво про реєстрацію машини
Номерні знаки
Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (при знятті машини з обліку у зв'язку з її відчуженням).
Документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальними органами Держпродспоживслужби.
Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).
Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, яка була зареєстрована за одним із співвласників, визначеним за їх згодою, що засвідчується в установленому порядку.
Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку, яка була зареєстрована за одним із співвласників, на підставі договору про спільне володіння, користування і розпорядженням майном, яке перебуває в спільній частковій власності за їх згодою, що засвідчується в установленому порядку.
Рішення господарського товариства для машини, що повертається особі у зв'язку з її виходом з господарського товариства та реєструється за нею.
Згода батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка засвідчується нотаріально, для машини, що належить неповнолітній особі, а у разі успадкування за законом - малолітній особі.
Засвідчене в установленому порядку рішення власника, рішення суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).
Обліково-ідентифікаційна табличка (при вибракуванні машин)
Акт про списання при вибракуванні машини, що належить юридичній особі.
Засвідчена в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).
Також до заяви (в разі потреби) додаються: - документи, що підтверджують використання та зберігання машини у відокремленому підрозділі або право власності на земельну ділянку чи на користування нею, в разі реєстрації машини за місцезнаходженням відокремлених підрозділів або земельних ділянок; - документ, що посвідчує уповноважену особу власника та його повноваження (у разі потреби), а при зверненні фізичної особи, уповноваженої в установленому порядку власником машини здійснювати реєстрацію та зняття з обліку машини, обов'язково подається довіреність або її копія, завірена в установленому порядку.
Умови і випадки надання

З обліку машина знімається після її огляду спеціалістом з обстеження з видачею висновку протягом семи робочих днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються документи, визначені у переліку.


При знятті машини з обліку у зв'язку з її вибракуванням огляд спеціалістом з обстеження не проводиться.

Забороняється знімати з обліку машину, щодо якої в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття її з обліку. Зазначена вимога стосується також неповнолітніх (до 18-річного віку). 

У разі коли встановлено факт перебування машини протягом останніх п'яти і більше років в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, неможливо відшукати власника машини або коли її не подано на обов'язковий технічний контроль, банкрутства та ліквідації суб'єкта господарювання - юридичної особи, інспекція вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації.

При цьому на заяві власника машини робиться запис: "Знято з обліку в зв'язку зі скасуванням реєстрації", а документи власнику не повертаються.


Результат та способи отримання результату
Видача Свідоцтва про реєстрацію машин з відміткою про зняття з обліку машини (відрізаний нижній кут свідоцтва та штамп «Знято з обліку для реалізації», печатка та підпис державного інспектора) та номерних знаків «Транзит».
Факт отримання документів засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред’явлені документа, що засвічує його особу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
У разі коли документи: - подано не в повному обсязі; - викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову; - копії не засвідчені в установленому порядку; - оформлено з іншими порушеннями закону.
У разі коли в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття її з обліку. Зазначена вимога стосується також неповнолітніх (до 18-річного віку).
Якщо у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів).
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є дана послуга платною?
Ні, послуга є безоплатною.