Затвердження ліміту на використання природних ресурсів

Ідентифікатор послуги
00631
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Інформація про послугу
Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання, які затверджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та на підставі дозволів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Клопотання
Проект ліміту за формою, наведеною у додатку до Інструкції, у трьох примірниках
Обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об'єкта природнозаповідного фонду
Картосхема території або об’єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу
Умови і випадки надання

Отримати послугу мають право підприємства, установи, організації, інші землевласники або землекористувачі, у власності (користуванні) яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, за винятком корисних копалин, водних ресурсів, видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України. 


Заявники готують заяву та вичерпний перелік документів і подають до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.


Обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, має враховувати відповідність виду використанн природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природнозаповідного фонду і містити:

- обсяг використання природного ресурсу території або об’єкта природнозаповідного фонду;

- методи та знаряддя вилучення ресурсу, їх кількість (для водних біоресурсів);

- строк та умови використання;

- пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;

- місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

- площу в гектарах;

- обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини – на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

- інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.


У разі затвердження ліміту в науково-дослідних цілях, в обґрунтуванні зазначається мета та завдання окремих тем наукових досліджень на виконання яких цей ліміт встановлюється.


У разі затвердження ліміту на випасання худоби в обґрунтуванні зазначається кількість голів худоби, яка може випасатись на відповідній ділянці території або об'єкта природно-заповідного фонду.

Результат та способи отримання результату
Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Повернення клопотання на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням
Відмова у затвердженні ліміту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Необґрунтоване перевищення проєктом ліміту обсягів використання природних ресурсів, встановлених проектом організації території установи природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»
Виявлення в документах наданих заявником недостовірних чи неповних відомостей
Подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений Інструкцією
Порушення терміну подання заяви та пакету документів, передбачених Інструкцією
Подання заяви та пакету документів про затвердження ліміту на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи платна послуга на затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення?
Послуга є безоплатною.