Визнання інституту спільного інвестування таким, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів

Ідентифікатор послуги
00856
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Визнання інституту спільного інвестування як такого, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування
Інформація про послугу
Рішення про визнання інституту спільного інвестування таким, що відповідає або не відповідає вимогам стосовно мінімального обсягу активів, приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі звернення емітента.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Супроводжувальний лист
Звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування
Копія (копії) акта (актів) прийому-передачі активів, що підтверджує(ють) факт оплати цінних паперів біржового інституту спільного інвестування іншими, ніж кошти, активами (для біржового інституту спільного інвестування у разі оплати цінних паперів іншими, ніж кошти, активами)
Копія(ї) виписки (виписок) за банківським рахунком, відкритим на ім'я компанії з управління активами для пайового фонду, що підтверджує(ють) факт надходження коштів за розміщені інвестиційні сертифікати, засвідчена (засвідчені) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами пайового фонду
Фінансова звітність, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності
Умови і випадки надання

Компанія з управління активами пайового фонду протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, зобов'язана подати до Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.


Звіт складається за формою, наведеною в додатку 3 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, підписується уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженою особою зберігача активів ІСІ (у разі укладення договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ).


Уповноважена особа Комісії на підставі Звіту протягом 15 робочих днів після отримання Звіту та необхідних документів видає розпорядження стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду  або визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, або залишає Звіт без розгляду  та направляє компанії з управління активами відповідне письмове повідомлення.


Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів / визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію про дату отримання повідомлення та його зміст.


Якщо компанією з управління активами у строк, встановлений Комісією, не буде подано до Комісії Звіт та всі документи, передбачені Положенням, або повторно подані Звіт та документи, що дають право Комісії залишити Звіт без розгляду, Комісія визнає випуск цінних паперів інституту спільного інвестування таким, що не відбувся. 


Результат та способи отримання результату
Розпорядження НКЦПФР стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду або визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, або повідомлення про залишення Звіту без розгляду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутній будь-який документ, подання якого передбачено Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007
Надана інформація щодо проведеної оцінки активів не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та обраній компанією з управління активами обліковій політиці
Звіт складено на дату, що не відповідає вимогам Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007
Звіт не відповідає формі, встановленій у додатку 3 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, та вимогам Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007
Надана недостовірна інформація в поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можна переглянути інформацію щодо послуги на сайті НКЦПР?
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/viznannya-s-yak-takogo-shto-vdpovdane-vdpovda-vimogam-shtodo-mnmalynogo-obsyagu-aktivv-s/.
Які дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі, якщо компанією з управління активами у строк, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не буде подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт та всі документи, передбачені Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007 або повторно подані Звіт та документи, що дають право Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку залишити Звіт без розгляду?
У такому разі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнає випуск цінних паперів інституту спільного інвестування таким, що не відбувся.