Визначення юридичної особи методичним центром

Ідентифікатор послуги
00913
Строк
90 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Визначення юридичної особи методичним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Інформація про послугу
Визначення юридичної особи методичним центром здійснюється за умови попереднього прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності методичного центру, та рішення про погодження відповідних засобів, які забезпечують виконання функцій методичного центру, юридичної особи, яка хоче отримати статус методичного центру.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/34U8HYp.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності методичного центру на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Засвідчена керівником заявника копія статуту або іншого установчого документа (у разі його відсутності в ЄДР)
Довідка про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника із зазначенням осіб, через яких такі кінцеві бенефіціарні власники здійснюють вирішальний вплив на заявника з доданням схематичного зображення структури власності заявника
Довідка про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника
Довідка про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви та документів для погодження внутрішніх документів, з доданням копії фінансової звітності відповідно до вимог пункту 2 розділу І Положення 319 за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім юридичних осіб, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав)
Анкета щодо ділової репутації фізичної особи
Анкета щодо ділової репутації заявника
Довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та інших органів управління заявника, передбачених його статутом
Анкета щодо колективної компетентності
Внутрішні документи заявника у двох примірниках, які визначають порядок провадження діяльності Методичного центру, та відповідають умовам, визначеним главою 3 розділу IV Положення 319
Внутрішнє положення щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, відповідно до умов глави 4 розділу IV Положення 319 у двох примірниках
Калькуляція майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення Методичним центром безперервної діяльності протягом шести місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність методичного центру на ринках капіталу та організованих товарних ринках, і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду, впровадження ПТК та розробку та періодичне оновлення баз тестових завдань
Очікувана вартість послуг Методичного центру, в тому числі в розрахунку на одного апліканта
Прогноз щодо очікуваної вартості послуг Методичного центру на три роки
Інформація про застосування аутсорсингу
Заява про погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи методичним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Документи, які підтверджують відповідність комплексних систем захисту інформації (КЗСІ) вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації
Засвідчена керівником заявника копія договору(-ів) про розробку/придбання або оренду ПТК (за наявності)
Інформація про відповідні засоби
Інформація про засоби забезпечення безперервності провадження діяльності під час атестаційної сесії та збереження інформації
Опис технічного завдання на розробку/придбання або оренду ПТК, яке повною мірою відповідає функціональному призначенню та умовам, встановленим главою 4 розділу IV Положення
Умови і випадки надання

Визначення юридичної особи методичним центром здійснюється за умови попереднього прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності методичного центру, та рішення про погодження відповідних засобів, які забезпечують виконання функцій Методичного центру, юридичної особи, яка заявляє про намір отримати статус методичного центру.


Для прийняття рішення про погодження внутрішніх документів заявник подає до Комісії наступні документи:

1) заяву про погодження внутрішніх документів, які визначають порядок провадження діяльності методичного центру на ринках капіталу та організованих товарних ринках (додаток 7 до Положення) (далі - заява про погодження внутрішніх документів);

2) засвідчену керівником заявника копію статуту або іншого установчого документа (у разі його відсутності в ЄДР).

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

3) довідку про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 3 до Положення) із зазначенням осіб, через яких такі кінцеві бенефіціарні власники здійснюють вирішальний вплив на заявника з доданням схематичного зображення структури власності заявника;

4) довідку про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника (додаток 4 до Положення);

5) довідку про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником (додаток 5 до Положення);

6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви та документів для погодження внутрішніх документів, з доданням копії фінансової звітності відповідно до вимог пункту 2 розділу І Положення за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім юридичних осіб, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Якщо заявник відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Аудиторські звіти, передбачені цим підпунктом, мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту й відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Якщо фінансова звітність заявника разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) є у публічному доступі в результаті її оприлюднення на вебсайті юридичної особи та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, заявник може не подавати паперові копії таких документів. У такому разі заявник подає підписану керівником заявника довідку, що має містити посилання на вебсторінку, де оприлюднено такі документи. У довідці зазначається універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назва файлу;

7) анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 8 до Положення). Цей документ подається щодо кожного прямого власника заявника, бенефіціарного власника заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(-ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, призначених головою та членами колегіального виконавчого органу, або іншого органу управління) у заявника, голови та членів наглядової ради заявника;

8) анкету щодо ділової репутації заявника (додаток 9 до Положення);

9) довідку про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та інших органів управління заявника, передбачених його статутом (додаток 10 до Положення);

10) анкету щодо колективної компетентності (додаток 6 до Положення);

11) внутрішні документи заявника у двох примірниках, які визначають порядок провадження діяльності Методичного центру, та відповідають умовам, визначеним главою 3 розділу IV Положення, а саме:

положення про конфіденційність;

порядок взаємодії Методичного центру з Атестаційними центрами;

посібник (довідник) апліканта, який має містити програму кваліфікаційного іспиту, опис процедури кваліфікаційного іспиту, перелік прав та обов’язків аплікантів;

положення про неупередженість;

процедури отримання, аналізування та зберігання даних, для підтвердження об’єктивності, валідності та надійності кожного проведеного кваліфікаційного іспиту;

положення про розкриття інформації;

положення щодо забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів і інформації;

положення про розгляд звернень та скарг;

положення про внутрішній аудит та комплаєнс;

положення про розробку, рецензування і апробацію тестових завдань;

порядок роботи та використання програмного забезпечення, на базі якого будуть проводитись кваліфікаційні іспити.

12) внутрішнє положення щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, відповідно до умов глави 4 розділу IV Положення у двох примірниках;

13) калькуляцію майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення Методичним центром безперервної діяльності протягом шести місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність методичного центру на ринках капіталу та організованих товарних ринках (додаток 11 до Положення), і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду, впровадження ПТК та розробку та періодичне оновлення баз тестових завдань;

14) очікувану вартість послуг Методичного центру, в тому числі в розрахунку на одного апліканта;

15) прогноз щодо очікуваної вартості послуг Методичного центру на три роки;

16) інформацію про застосування аутсорсингу (за наявності), яка містить:

1) вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;

2) інформацію щодо юридичної особи, якій передано частину процесів, функцій Методичного центру, а саме: повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження;

3) внутрішні положення та процедури, спрямовані на організацію діяльності Методичного центру із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов’язаних з аутсорсингом;

17) опис технічного завдання на розробку/придбання або оренду ПТК, яке повною мірою відповідає функціональному призначенню та умовам, встановленим главою 4 розділу IV Положення;

18) засвідчену керівником заявника копію договору(-ів) про розробку/придбання або оренду ПТК (за наявності).


Для погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи Методичним центром заявник подає наступні документи:

1) заяву про погодження відповідних засобів та визначення юридичної особи методичним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках (додаток 12 до Положення) (далі - заява про погодження відповідних засобів);

2) інформацію про відповідні засоби;

3) інформацію про засоби забезпечення безперервності провадження діяльності під час атестаційної сесії та збереження інформації;

4) документи, які підтверджують відповідність комплексних систем захисту інформації (КЗСІ) вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації

Не пізніше, ніж наступного робочого дня з дати прийняття рішення про погодження відповідних засобів Комісія приймає рішення про визначення заявника методичним центром.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3hb9hmM

Результат та способи отримання результату
Погодження/відмова в погодженні відповідних засобів
Погодження/відмова в погодженні внутрішніх документів
Визначення юридичної особи методичним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://bit.ly/34U8HYp.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недодержання умови пункту 11 глави 6 розділу ІV Положення 319
Встановлення невідповідності заявника, внутрішніх документів, технічного завдання на розробку/придбання або оренду ПТК умовам, встановленим главою 2 - 4 розділу ІV Положення № 319
У випадку, встановленому пунктом 12 глави 6 розділу ІV Положення 319
Наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації
Встановлення невідповідності ПТК вимогам законодавства та умовам глави 4 розділу ІV Положення №319
Невідповідність тестових завдань, які входять до баз тестових завдань, вимогам Положення №319
Невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який термін визначається юридична особа Методичним центром?
Рішення про визначення юридичної особи Методичним центром є безстроковим.