Визначення юридичної особи атестаційним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Ідентифікатор послуги
00887
Строк
30 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Визначення юридичної особи атестаційним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Інформація про послугу
Для визначення атестаційним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках юридична особа звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та необхідними документами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3LWoDcu.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про визначення юридичної особи атестаційним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Довідка про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника
Довідка про прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника з доданням схематичного зображення структури власності заявника
Довідка про юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціарний власник є керівником та/або кінцевим бенефіціарним власником
Засвідчена керівником заявника копія статуту або іншого установчого документа заявника (у разі його відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
Засвідчена підписом керівника заявника копія попереднього договору з Методичним(-ими) центром(-ами) за відповідними напрямами кваліфікації
Засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування або безвідкличне з боку власника право на використання нежитлового приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити (договір оренди, суборенди, попередній договір, опціон тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи) та/або засвідчений підписом керівника заявника витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності заявника на нежитлове приміщення, у якому будуть організовуватись (проводитись) кваліфікаційні іспити
Засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують право власності та/або користування на об'єкти матеріально-технічної бази, достатні для проведення та встановлення результатів кваліфікаційного іспиту для щонайменше десяти осіб одночасно
Умови і випадки надання

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3uqZHDL

Результат та способи отримання результату
Рішення про визначення юридичної особи атестаційним центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://bit.ly/3LWoDcu.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недодержання умови пункту 11 глави 6 розділу ІV Положення 319
Встановлення невідповідності заявника, внутрішніх документів, технічного завдання на розробку/придбання або оренду ПТК умовам, встановленим главою 2 - 4 розділу ІV Положення № 319
У випадку, встановленому пунктом 12 глави 6 розділу ІV Положення 319
Наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації
Встановлення невідповідності ПТК вимогам законодавства та умовам глави 4 розділу ІV Положення №319
Невідповідність тестових завдань, які входять до баз тестових завдань, вимогам Положення №319
Невідповідність документів, поданих на погодження, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На який термін визначається юридична особа Методичним центром?
Рішення про визначення юридичної особи Методичним центром є безстроковим.