Виключення повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Ідентифікатор послуги
02352
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Виключення повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
Інформація про послугу
Для виключення повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник повинен подати до Державіаслужби заявку на виключення повітряного судна та комплект документів, встановлений Авіаційними правилами.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна авіаційна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України
Письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано
Документи, які підтверджують демонтаж розпізнавальної таблички та інформаційної таблички (за наявності)
Оригінал сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків
Оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна
Кольорові фотозображення повітряного судна (вигляд зліва і справа), які підтверджують усунення державних та реєстраційних знаків із зовнішніх поверхонь повітряного судна
Оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів
Оригінал документа, яким власник - нерезидент повітряного судна уповноважує юридичну особу України або фізичну особу - резидента подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (для нерезидентів)
Документ про розірвання договору оренди (лізингу) повітряного судна (для суден, які знаходяться в оренді)
Акт приймання-передавання від орендаря (суборендаря) до власника (орендодавця) повітряного судна (для суден, які знаходяться в оренді)
Умови і випадки надання

Заявник подає до Державної авіаційної служби України заявку на виключення повітряного судна згідно з додатком 12 Авіаційних правил разом з комплектом документів.  Заявка на виключення повітряного судна без комплекту документів до розгляду не приймається.


Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних осіб України або фізичних осіб - резидентів, заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України підписують усі власники.


Заявка на виключення повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.


Якщо відомості, внесені до заявки на виключення, не відповідають вимогам  Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.


Перед виключенням повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь має бути усунено державні та реєстраційні знаки України, демонтовано розпізнавальну табличку з державним та реєстраційним знаками України та інформаційну табличку (за наявності), про що заявник письмово повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.


Свідоцтво про виключення повітряного судна видається на підставі позитивного результату розгляду заявки, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування повітряного судна та після сплати державних зборів.


У разі якщо власник повітряного судна є нерезидентом подаються:

1) письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано (подається у вигляді оригіналу або може подаватися електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) оригінали таких документів: сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, реєстраційне посвідчення повітряного судна;

3) оригінал документа, яким власник - нерезидент повітряного судна уповноважує юридичну особу України або фізичну особу - резидента подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) документ про розірвання договору оренди (лізингу) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

5) акт приймання-передавання від орендаря (суборендаря) до власника (орендодавця) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Результат та способи отримання результату
Відмова у виключенні повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.
Отримання Свідоцтва про виключення повітряного судна.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Визначається за розрахунками, наведеними в додатку до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого Постановою КМУ від 28 вересня 1993 р. № 819.
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не відповідність вимогам правил
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна авіаційна служба України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна авіаційна служба України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де можна дізнатись більше інформації про послугу?
Вичерпну інформацію щодо послуги можна прочитати в Авіаційних правилах України, які є у вільному доступі на сайті Державіаслужби.
У яких випадках здійснюється виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України?
Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у разі: 1) припинення експлуатації типу повітряного судна; 2) подання власником повітряного судна або уповноваженою ним особою заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України; 3) повітряне судно не мало льотної придатності протягом двадцяти чотирьох місяців та уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти чотирьох місяців не мав доступу до такого повітряного судна для здійснення контролю за льотною придатністю та експлуатацією такого повітряного судна; 4) припинення договору оренди чи лізингу такого повітряного судна