Виключення філії страховика - нерезидента з Реєстру філій страховиків – нерезидентів за заявою

Ідентифікатор послуги
00491
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Виключення інформації про постійне представництво страховика - нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків – нерезидентів за заявою
Інформація про послугу
У разі ліквідації постійного представництва страховика – нерезидента у формі філії страховик – нерезидент зобов’язаний подати заяву про виключення філії з Реєстру філій страховиків – нерезидентів та пакет документів до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява страховика-нерезидента або у разі, якщо ліквідацію філії проведено за рішенням суду, заява ліквідаційної комісії філії.
До заяви ліквідаційної комісії філії додаються: копія рішення суду про ліквідацію філії; копія рішення про створення ліквідаційної комісії філії; свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента; копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій, виданих філії на здійснення страхової діяльності; звіт про роботу ліквідаційної комісії філії разом з копією ліквідаційного балансу філії (у випадку ліквідації в порядку процедури банкрутства страховика-нерезидента - звіт ліквідатора).
Звіт про роботу ліквідаційної комісії філії;
Копії рішень уповноваженого органу управління страховика-нерезидента про припинення діяльності філії та про створення ліквідаційної комісії філії;
Копія ліквідаційного балансу філії;
Копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій виданих філії на здійснення страхової діяльності;
Свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента;
Умови і випадки надання
Заява про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів повинна бути подана протягом десяти днів з дня підписання ліквідаційного балансу філії. Звіт про роботу ліквідаційної комісії надається в довільній формі та повинен включати такі положення: 1) поетапне виконання плану ліквідації філії; 2) стан виконання зобов'язань перед страхувальниками з розмірами погашених вимог; 3) оцінка майна філії (дані інвентаризації). Разом зі звітом про роботу ліквідаційної комісії подаються копії документів, що підтверджують погашення вимог кредиторів.
Результат та способи отримання результату
Анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента.
Виключення інформації про постійне представництво страховика - нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків – нерезидентів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність документів установленим вимогам
Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах
Невідповідність заявника або його філії вимогам Порядку
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як страховик нерезидент дізнається про результат розгляду заяви?
Нацкомфінпослуг протягом 5 днів з дня прийняття рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів повідомляє орган нагляду за страховими компаніями за місцем реєстрації страховика-нерезидента та безпосередньо страховика-нерезидента про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів. Про залишення заяви про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів без розгляду Нацкомфінпослуг письмово повідомляє страховика-нерезидента або ліквідаційну комісію філії протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення із зазначенням підстав.