Видача журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис) та його дублікату

Ідентифікатор послуги
01327
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис) та дублікату журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис)
Інформація про послугу
Видача журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис) видається за письмовою заявою судновласника окремо по кожному судну, яке має право плавання під Державним прапором України. Для його отримання або дубліката судновласнику необхідно звернутися до Морської адмінінстрації. Рішення про видачу журналу безперервної реєстрації історії судна або про відмову у його видачі приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви. Заява на видачу дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування зазначеного оголошення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Для отримання Журналу № 1 безперервної реєстрації історії судна (синопсис) необхідно надати заяву від власника (судновласника)
Копії свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), свідоцтво про право власності на судно
Якщо застосовується зареєстрований фрахтувальник – копія договору бербоут-чартеру
Міжнародні свідоцтва про охорону судна, свідоцтво про управління безпекою
Копія документу, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного номеру компанії та зареєстрованому власнику судна
Копія класифікаційного свідоцтва на судно
Копія документу визнаної організації, що видала документ про відповідність/орган, який виконав перевірку (якщо інший, що видав документ)
Заповнена Форма 1 на українській та англійській мовах документу № ___ журналу безперервної реєстрації історії судна
Для отримання Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис) - Журнал №№ 2, 3, 4 … необхідно надати: заяву від власника (судновласника)
У разі оформлення дублікату Журналу № ___ додається газета «Урядовий кур’єр» з оголошенням про втрату Журналу № ___ безперервної реєстрації історії судна (синопсис), за наявності копія втраченого Журналу № __. Заява та додані до неї документи приймаються за описом.
Заповнена на українській та англійській мовах Форма № 2 Аркуша поправок до документа № __ Журналу безперервної реєстрації історії судна
Заповнена Форма № 3 покажчика поправок до документа № .__ журналу безперервної реєстрації історії судна
Копії документів, що підтверджують необхідність внесення змін до чергової сторінки Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис) відповідно до даних, заявлених власником (судновласником) в формах 2 та 3.
Копія попереднього Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис), до якого будуть вноситись зміни
Умови і випадки надання

Заява та додані до неї документи подаються до Морської адміністрації особисто/через уповноважену особу або поштовим відправленням на адресу Морської адміністрації.

Всі документи на іноземній мові повинні мати переклад державною мовою та засвідчені належним чином.

У разі подання заяви через уповноважений орган/особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника (судновласника), в якому обов’язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу.

Рішення про видачу Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис) або надання вмотивованої відмови приймається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Заява на видачу дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування зазначеного оголошення.

Видача Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис) здійснюється особисто власнику (судновласнику)/уповноваженій особі або на письмову вимогу власника (судновласника) свідоцтво надсилається йому за адресою, зазначеною у заяві.


Результат та способи отримання результату
Видача Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис). Видача дублікату Журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис).
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Видача журналу безперервної реєстрації історії судна (приймається рішення протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)
Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів (заява розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування оголошення про втрату)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неповний перелік документів, недостовірність відомостей, наведених власником (судновласником) у заяві та документах, доданих до заяви.
Неповний перелік документів, недостовірність відомостей, наведених власником (судновласником) у заяві та документах, доданих до заяви передбачені Міжнародною Конвенцією про охорону людського життя на морі (SOLAS-74), резолюція ІМО А.959 (273).
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У який спосіб подаються документи, необхідні для отримання адміністративної послуги?
Заява та додані до неї документи подаються до Морської адміністрації особисто/через уповноважену особу або поштовим відправленням на адресу Морської адміністрації.