Включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Ідентифікатор послуги
02492
Строк
40 днів (робочі)
Повна назва
Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Інформація про послугу
Включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та видача відповідного свідоцтва

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Відомості про структуру власності юридичної особи, інформацію про власників істотної участі, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи - інформацію про таку групу (Довідка про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника;
Внутрішні документи щодо провадження діяльності торгового репозиторію;
Ідентифікаційні дані, відомості про ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника, ділову репутацію заявника;
Інформація про капітал та джерела його походження;
Інформація про систему та засоби, що забезпечують безперервність, постійність надання послуг, зокрема план забезпечення безперервності діяльності та план відновлення діяльності у випадку виникнення IT-інциденту та у разі виникнення форс-мажорних обставин.
Інформація про фінансовий стан заявника, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи - інформацію про фінансовий стан такої групи;
Інформація щодо організації діяльності;
Копія статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, та інформацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в єдиному державному реєстрі. Якщо юридична особа здійснює діяльність на підставі модельного статуту - інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу;
Умови і випадки надання

 Заявник для включення його до Реєстру та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до НКЦПФР відповідно до вимог, у порядку та за формою, що встановлені Рішенням НКЦПФР від 24.11.2021 № 1149 такі документи та інформацію:

1) заяву про включення до Реєстру, форма якої наведена в додатку 1 до Порядку авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та умови провадження такої діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.11. 2021 № 1149;

2) копію статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, та інформацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в єдиному державному реєстрі. Якщо юридична особа здійснює діяльність на підставі модельного статуту - інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу;

3) відомості про структуру власності юридичної особи, інформацію про власників істотної участі, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи - інформацію про таку групу (Довідка про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 2));

4) ідентифікаційні дані, відомості про ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника, ділову репутацію заявника за формою:

анкети юридичної особи (додаток 3) для ідентифікації заявника;

довідки про персональний склад виконавчого органу, наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника (додаток 4);

анкети фізичної особи (додаток 5) для ідентифікаційних даних та професійного досвіду голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 6) для ділової репутації голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 7) щодо ділової репутації заявника;

5) інформацію про капітал та джерела його походження.

Подається аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності заявника за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви про включення до Реєстру, з доданням копії фінансової звітності за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав);

6) інформацію про фінансовий стан заявника, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи - інформацію про фінансовий стан такої групи.

Подається річна та проміжна фінансова звітність, наявна станом на останній день кварталу, що передує даті подання заяви про включення до Реєстру, щодо якої суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловлено незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого як юридичної особи була проведена у кварталі, в якому подається заява про включення до Реєстру, документи, передбачені цим пунктом, не подає;

7) інформацію щодо організації діяльності, зокрема:

бізнес-план (бізнес-стратегію) на наступні три роки, який має містити:

мету створення та здійснення діяльності торгового репозиторію;

перелік операцій/функцій, які здійснюватиме/виконуватиме заявник у якості торгового репозиторію;

стратегію діяльності торгового репозиторію на наступні три роки (на кожен рік окремо);

стратегію та політику заявника щодо безперервності надання ним послуг;

інформацію щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення заявника, наявності програмних модулів;

план та строки передання інформації та документів іншому торговому репозиторію у разі неможливості виконання функцій торгового репозиторію;

інформацію щодо будь-яких домовленостей з іншим торговим репозиторієм (у разі наявності);

додаткові відомості (у разі наявності);

організаційну структуру заявника, яка повинна містити такі відомості про:

розподіл сфер відповідальності за напрямами діяльності заявника між головою та членами колегіального виконавчого органу, а також іншими посадовими особами (за наявності) (зазначаються напрям діяльності заявника, а також посада та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює його кураторство);

структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи тощо) заявника, що перебувають у прямому підпорядкуванні осіб, зазначених у попередньому абзаці (зазначається найменування кожного структурного підрозділу, а також у примітках - короткий опис основних функцій, які він виконує);

структурні підрозділи, що безпосередньо входять до складу структурних підрозділів, зазначених у попередньому абзаці (тобто ієрархічно перебувають на один рівень нижче зазначених структурних підрозділів) (зазначається найменування кожного структурного підрозділу);

підрозділ комплаєнсу, підрозділ управління ризиками та підрозділ внутрішнього аудиту;

зв'язки, що відображають підпорядкування посадових осіб та структурних підрозділів, зазначених у схемі;

опис системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту);

інформацію щодо функцій, послуг та діяльності, що здійснюються чи планується здійснювати з використанням аутсорсингу або за допомогою інших компаній групи (у разі наявності), яка містить:

вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;

інформацію щодо юридичної особи, якій передано частину процесів, функцій, які забезпечують надання відповідної послуги заявником, а саме повне найменування юридичної особи (для юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською та його транслітерація українською мовами), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код) (для резидентів) / країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидента), місцезнаходження;

внутрішні правила та процедури, спрямовані на організацію надання відповідної послуги із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов'язаних з аутсорсингом;

інформацію про наявність спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, необхідних для провадження діяльності торгового репозиторію;

8) внутрішні документи щодо провадження діяльності торгового репозиторію, зокрема:

внутрішні правила та інформацію про створення і забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів. Заявник повинен повідомити НКЦПФР щодо наявного конфлікту інтересів станом на дату подання заяви про включення до Реєстру;

інформацію про порядок подання інформації до торгового репозиторію, оприлюднення та доступу до інформації, яка міститься в Базі даних. Рекомендований зміст інформації є таким:

порядок направлення клієнтами інформації, зокрема формати таких повідомлень та порядок їх заповнення;

правила ведення Бази даних, включно з переліком інформації, яка вноситься до Бази даних, порядок і строки внесення записів в Базу даних;

права та обов'язки торгового репозиторію щодо інформації, направленої клієнтами;

порядок та строки надання інформації з Бази даних;

порядок направлення клієнтами зауважень до записів, внесених до Бази даних;

інформацію про тарифи (ціни) торгового репозиторію;

внутрішні правила та інформацію про відповідні засоби гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків виникнення загрози цілісності, конфіденційності, доступності інформації.

Такі правила повинні містити, в тому числі, інформацію щодо:

дозволів персоналу на використання паролів для доступу до даних, із зазначенням призначення персоналу, обсягу даних, що переглядаються, будь-яких обмежень щодо використання даних;

процесів ведення журналу, що ідентифікує кожного працівника, який отримує доступ до даних, часу доступу, характеру даних, до яких здійснюється доступ, та мети;

ресурсів, методів та каналів, які буде використовувати торговий репозиторій, щоб полегшити доступ до своєї інформації;

процедур верифікації та ідентифікації осіб, які отримають доступ до даних, які будуть зберігатися в торговому репозиторії;

внутрішні правила та інформацію про процедури фіксування взаємодії з клієнтами та іншими учасниками ринків капіталу;

9) інформацію про систему та засоби, що забезпечують безперервність, постійність надання послуг, зокрема план забезпечення безперервності діяльності та план відновлення діяльності у випадку виникнення IT-інциденту та у разі виникнення форс-мажорних обставин.

У разі прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру НКЦПФР видає свідоцтво про включення до Реєстру в електронній формі (додаток 8 до Порядку 1149). Рішення про включення юридичної особи до Реєстру набирає чинності на п'ятий робочий день після його прийняття.

У разі неподання заявником у визначений термін відсутніх документів та інформації НКЦПФР повідомляє такого заявника про залишення заяви про авторизацію без розгляду у зв'язку з отриманням неповного переліку документів та інформації.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vydacha-svidotstva-pro-vkliuchennia-do-reiestru-osib-upovnovazhenykh-provadyty-diialnist-torhovoho-repozytoriiu-na-rynkakh-kapitalu-ta-orhanizovanykh-tovarnykh-rynkakh/

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про включення до Реєстру;
Повідомлення заявника про залишення заяви про авторизацію без розгляду у зв'язку з отриманням неповного переліку документів та інформації.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
40 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації;
Невідповідність засобів, що забезпечують провадження діяльності торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вимогам законодавства.
Невідповідність юридичної особи, яка має намір провадити діяльність торгового репозиторію, вимогам законодавства;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду заяви та документів, поданих на видачу свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторіїв?
Відповідно до частини четвертої статті 88 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про включення або відмову у включенні юридичної особи до Реєстру торгових репозиторіїв протягом 40 робочих днів з дня отримання всіх документів, передбачених частиною першою цієї статті.
Який порядок та спосіб подання документів?
Заявник надає документи до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.