Свідоцтво про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів

Ідентифікатор послуги
00319
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів
Інформація про послугу
Об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, та інші об'єкти, де за певних обставин існує реальна загроза аварії, називаються потенційно небезпечними. Власник такого об’єкту повинен зареєструвати його у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів та отримати свідоцтво про це.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна архівна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://pno.gov.ua/epassp.html.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів
Паспорт потенційно небезпечного об'єкта
Документи, які підтверджують повноваження уповноваженої особи заявника, підписом якого засвідчені документи, що подаються, - у разі подання документів представником заявника
Умови і випадки надання

Небезпечні об'єкти господарської діяльності, які за результатами ідентифікації віднесені до потенційно небезпечних об'єктів, включаються до регіональних переліків потенційно небезпечних об'єктів, які затверджуються на засіданнях обласних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих державних адміністрацій і щороку надсилаються до Департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву. 


Суб'єкти господарської діяльності у 30-денний строк після отримання повідомлення про внесення їх об'єкта до переліку потенційно небезпечних об'єктів зобов'язані оформити та затвердити паспорт потенційно небезпечного об'єкта та самостійно або через Головні управління (управління) ДСНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі направити паспорт потенційно небезпечного об'єкта разом із заявою до Департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву.

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об'єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
Не повний перелік документів
Подання заявником документів, що містять недостовірні відомості
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна архівна служба України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна архівна служба України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Адреса для направлення паспортів ПНО на паперових носіях?
Департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, вул.Москалівська, 139, м. Харків, 61157, Україна
Чи необхідно додавати до паспорта ПНО результати ідентифікації ПНО?
Ні, не потрібно.
Як отримати вже оформлене Свідоцтво про реєстрацію об"єкта?
Особисто за адресою вул. Москалівська, 139, м. Харків або засобами поштового зв'язку.
Контактні дані працівників, які можуть поінформувати про стан опрацювання паспортів ПНО?
Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг, начальник відділу - Дорожка Тетяна Віталіївна (057) 712-19-49, головний спеціаліст Бандуровська Валентина Олексіївна (057) 712-19-49, E-mail: sfd@arch.gov.ua, вебсайт: http://sfd.archives.gov.ua.
Чи є обов'язковим проставлення печатки на паспорті ПНО?
Ні, проставлення печатки на паспорті ПНО не є обов'язковим.
Як отримати послугу в електронному вигляді?
1. Створити електронний кабінет на сайті https://pno.gov.ua 2. Завантажити Програмне забезпечення для ведення електронного паспорта потенційно небезпечних об’єктів https://pno.gov.ua/epassp.html 3. З використанням програмного забезпечення для ведення електронного паспорта потенційно небезпечних об’єктів оформити та надіслати паспорт ПНО 4. Контролювати в програмному забезпеченні для ведення електронного паспорта потенційно небезпечних об’єктів стан опрацювання паспорта ПНО 5. Отримати особисто або через поштовий зв"язок Свідоцтво про реєстрацію об"єкта