Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Ідентифікатор послуги
01411
Строк
1 день (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Інформація про послугу
На кожний допущений до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року транспортний засіб видається свідоцтво про допущення до перевезення товарів під митними печатками та пломбами. Зазначене свідоцтво засвідчує відповідність вантажного відділення автомобільного транспортного засобу міжнародним технічним вимогам.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної митної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява довільної форми
Заповнене свідоцтво про допущення
Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
Комплект фотографій або креслень (малюнків) транспортного засобу (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб)
Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного талона, завірена підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності)
Документ, що посвідчує особу уповноваженого представника
Умови і випадки надання

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами видається митним органом видачі власнику транспортного засобу протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання ТЗ до огляду.

Огляд транспортного засобу здійснюється у місці, визначеному наказом митного органу видачі, посадовими особами митного органу видачі, на яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні транспортного засабу до перевезень товарів під митними печатками та пломбами.


Письмова заява подається у довільній формі на ім’я керівника митного органу видачі за підписом власника транспортного засобу і з його печаткою (за наявності). 

У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника транспортного засобу, номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження строку дії. 

Фізичні особи у заяві зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер свідоцтва про допущення, яке потребує продовження.


До заяви, зокрема, додається комплект фотографій або креслень (малюнків) транспортного засобу (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про транспортний засіб. Фотографії на звороті повинні містити інформацію про транспортний засіб (реєстраційний номерний знак транспортного засобу, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності).

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Відмова у видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Послуга надається протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу до огляду
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності транспортного засобу міжнародним технічним вимогам
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як здійснюється перевірка перед видачею свідоцтва?
Уповноважена посадова особа митного органу видачі: перевіряє правильність заповнення свідоцтва про допущення; перевіряє відповідність відомостей, унесених до свідоцтва про допущення, звіряє копії наданих документів з оригіналами; здійснює огляд ТЗ на відповідність його міжнародним технічним вимогам, а також ідентичність зовнішнього вигляду пред’явленого ТЗ наданим фотографіям або кресленням (малюнкам); за відсутності недоліків та зауважень до ТЗ проводить реєстрацію свідоцтва про допущення в електронному Журналі, присвоює номер, підписує і проставляє відбиток ОНП на свідоцтві про допущення та на зворотному боці кожної фотографії або креслення (малюнка).