Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності

Ідентифікатор послуги
00414
Строк
31 день (календарні)
Повна назва
Видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності
Інформація про послугу
Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси у державних органах, а також у суді, кредитних установах тощо. Для отримання статусу патентного повіреного, особа подає заяву до ДП "Український інститут інтелектуальної власності". Якщо підстави для відмови відсутні, заявник отримує свідоцтво, а до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) вносяться відомості про нього.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява особи, яка атестована як патентний повірений, про реєстрацію та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Документ, що підтверджує внесення плати за видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності
Умови і випадки надання

Заява та документ подається особисто, або надсилається поштою на офіційну адресу ДП "Український інститут інтелектуальної власності" .

Якщо підстави для відмови відсутні, заявник отримує свідоцтво, а до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) вносяться відомості про нього.

Якщо заява була подана пізніш, як за один рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією ДП "Український інститут інтелектуальної власності". Якщо  заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти  атестацію повторно. 

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Збір за видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності
Адміністративний збір
400,00 UAH
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність заяви вимогам щодо її оформлення
Якщо заява була подана пізніш, як за один рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Невідповідність плати за видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) встановленому розміру
Ненадходження плати за видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Спосіб подання скарги:
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким нормативним актом затверджується розмір плати за видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності?
За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності".
Коли особа, яка атестована як патентний повірений, подає до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)?
Заява про реєстрацію у Державному реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) повинна бути подана не пізніш, як за один рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією ДП "Український інститут інтелектуальної власності". Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" стаття 12 Закон України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" стаття 9 Закон України "Про правову охорону географічних зазначень" стаття 10 Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" стаття 11 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" стаття 7 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" ст. 1 - 3 Постанова КМУ від 10.08.1994 №545 "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" пункт 1-2 Наказ ЦОВВ від 19.07.2019 №1241 "Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" пункт 1-16 Наказ ЦОВВ від 30.05.2011 №550 "Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг" пункт 1-2