Свідоцтво на придбання вибухових матеріалів

Ідентифікатор послуги
01070
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
Інформація про послугу
З метою придбання вибухових матеріалів для проведення підривних робіт суб’єкту господарювання необхідно отримати свідоцтво на придбання вибухових матеріалів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Центр надання адміністративних послуг
Міжрегіональні територіальні органи Державної служби з питань праці
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/3851/details.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява для одержання свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
Умови і випадки надання

Придбання ВМ для проведення підривних робіт здійснюється відповідно до вимог Інструкції за дозволом органів внутрішніх справ, що надається суб’єкту господарювання на підставі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів, відповідного територіального органу Держпраці.

Придбання ВМ з метою подальшої реалізації без права безпосереднього поводження з ними здійснюється відповідно до Інструкції на підставі дозволу органів внутрішніх справ за умови надання даних про місця їх зберігання. 

Свідоцтво на придбання вибухових матеріалів промислового призначення видається відповідно до абзацу шостого статті 5,  частин третьої, четвертої статті 10, статей 11 та 13 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".

Вибухові матеріали допускаються до постійного виробництва і застосування за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду.

Вибухові матеріали заносяться до переліку допущених до постійного виробництва і застосування за умови їх сертифікації відповідно до законодавства.

Ввезені в Україну окремі партії ВМ, що мають сертифікат відповідності держави-виготовлювача, допускаються до використання за рішенням Держпраці на підставі позитивного акта контрольних випробувань відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.06-06.

Субʼєкт господарювання, що має намір отримати свідоцтво на придбання вибухових матеріалів, повинен мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до п.2 Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджених постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 або ліцензію на виробництво вибухових матеріалів.

Для отримання свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення заявником подається заява із зазначенням:

- найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я та по батькові керівника;

- дати та номера відповідного дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або дати та номера декларації про проводження господарської діяльності, поданої на заміну відповідного дозволу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314;

- найменування вибухових матеріалів, сертифіката експертизи типу та кількості вибухових матеріалів;

- виробника вибухових матеріалів;

- мети придбання та на яких роботах будуть використані вибухові матеріали;

- рішення Держпраці на право придбання та використання вибухових матеріалів та їх компонентів (у разі використання вибухових матеріалів імпортного виробництва, або у режимі випробувань);

- місця зберігання вибухових матеріалів із зазначенням серії, номеру та терміну дії дозволу на його експлуатацію;

- ємність складу та залишки вибухових матеріалів на момент подачі заяви;

- щомісячна витрата (орієнтовно);

- ПІБ та посада особи, відповідальної за зберігання вибухових матеріалів на підприємстві із зазначенням наказу про покладання вказаних обов’язків (дата, номер);

- дати складання заяви.

У разі зберігання вибухових матеріалів на складах іншого суб’єкта господарювання додається копія договору про оренду складу, або відповідального зберігання.Результат та способи отримання результату
Свідоцтво на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://my.gov.ua/info/service/3851/details.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заява оформлена із порушенням вимог, складена не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться
Виявлення в документах виправлень, недостовірних відомостей, або розбіжностей
Відсутність вибухових матеріалів у Переліку вибухових матеріалів промислового призначення допущених до постійного виробництва і застосування.
Подано не повний пакет докуметів
Відсутність рішення Держпраці щодо допуску вибухових матеріалів до використання (окремих партій ВМ імпортного виробництва, або у режимі випробувань)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який порядок зберігання вибухових матеріалів промислового призначення?
Зберігання ВМ здійснюється відповідно до Інструкції за дозволом органів внутрішніх справ, що надається суб’єкту господарювання на підставі свідоцтва на зберігання ВМ, форма якого наведена в додатку 6 до цих Правил, відповідного територіального органу Держпраці та відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.08-07.
Які вибухові матеріали допускаються до постійного використання?
До постійного виготовлення і використання в промисловості допускаються лише ВМ, що включені відповідно до вимог Порядку включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09 серпня 2006 року № 515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2006 року за № 1006/12880 (далі - НПАОП 0.00-6.05-06). Ввезені в Україну окремі партії ВМ, що мають сертифікат відповідності держави-виготовлювача, допускаються до використання за рішенням Держпраці на підставі позитивного акта контрольних випробувань відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.06-06.
Які вимоги до зберігання вибухових матеріалів?
ВМ різних груп сумісності потрібно зберігати та перевозити окремо одні від одних. Дозволяється спільне зберігання таких ВМ: димних (група сумісності D) і бездимних (група сумісності С) порохів відповідно до вимог для найчутливішого з них; ВШ, засобів для його запалювання та порохів (димних і бездимних), сигнальних і порохових патронів і ракет (група сумісності D) з ВМ груп сумісності В, С і D; ДШ (група сумісності D) з КД, ЕД, електронними детонаторами, комплектами хвилеводів НСІ і поверхневих з’єднувачів НСІ та піротехнічними реле (група сумісності В)

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення абзац 6, стаття 5 Закон України Про адміністративні послуги стаття 2 Постанова КМУ від 11.02.2015 №96-2015-п Положення про Державну службу України з питань праці Абзац третій підпункту 30 пункту 4, пункт 7 Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-2014-р Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг пункт 182 додатку Наказ ЦОВВ від 12.06.2012 №355 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промисового призначення додаток 5, пункт 4.12 розділ IV Наказ ЦОВВ від 21.08.1998 №z0637-98 ІНСТРУКЦІЯ про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів абзац 3 Пункту 14.1 глави 14 розділу III