Сертифікат (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора

Ідентифікатор послуги
01964
Строк
до 30 днів
Повна назва
Видача сертифікату (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора
Інформація про послугу
Усі хімічні та біологічні речовини (сполуки), що виробляються та (або) застосовуються на території України чи ввозяться з-за кордону підлягають обов'язковій державній реєстрації з видачею реєстраційного сертифіката (свідоцтва).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство охорони здоров’я України
Комітет з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорни здоров’я України
+380442894705
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на ім’я голови Комітету
Дані, необхідні для державної реєстрації небезпечного фактора, за формою, затверджуваною МОЗ
Матеріали, на підставі яких заповнюється зазначена форма
Розрахунок потреби у хімічній чи біологічній речовині з доданням інформації про виробниче призначення та регламенти застосування
Оплачене платіжне доручення
Офіційний висновок заявника стосовно можливості публікації матеріалів державної реєстрації у відкритому виданні
Умови і випадки надання

Процес державної реєстрації небезпечного фактора включає приймання заявки на реєстрацію, ухвалення рішення про реєстрацію і видачу сертифіката (свідоцтва) встановленого зразка (додається).


Заявка на державну реєстрацію небезпечного фактора надсилається на ім'я голови Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. Прийом документів і видача свідоцтв про державну реєстраці засобу здійснюється Комітетом.  


Присвоєння хімічній та біологічній речовині номера державної реєстрації та видача відповідного сертифіката (свідоцтва) здійснюються на основі експертного висновку Комітету. Після реєстрації небезпечного фактора Комітет видає заявнику відповідний сертифікат (свідоцтво), публікує інформацію про державну реєстрацію.


Реєстрація небезпечного фактора здійснюється терміном на 5 років, по закінченні якого він підлягає перереєстрації з урахуванням накопиченої за цей період нової інформації про його властивості та небезпечність.

Результат та способи отримання результату
Сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації небезпечного фактора
Карта даних небезпечного фактора
Довідка щодо відсутності необхідності державної реєстрації небезпечного фактора
Внесення речовини до Державного реєстру небезпечних факторів України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

За державну реєстрацію в Україні небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що ввозяться з-за кордону, іноземним заявником
Адміністративний збір
500,00 USD
Строк надання
30 днів (календарні)
За наукову експертизу матеріалів, необхідних для державної реєстрації в Україні небезпечних факторів хімічного та біологічного походження
Адміністративний збір
100,00 USD
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Негативний висновок за результатами проведних експертиз та обстежень
Відсутність гігієнічних нормативів небезпечного фактора хімічного або біологічного походження
Не може бути забезпечено здійснення ефективних заходів щодо запобігання шкідливому впливу засобу на здоров'я людини під час його виробництва або застосування
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка плата справляється за державну реєстрацію в Україні речовин хімічного та біологічного походження, що є небезпечними факторами?
За державну реєстрацію (тимчасову чи постійну) в Україні речовин хімічного та біологічного походження, що є небезпечними факторами і що ввозяться з-за кордону, іноземним заявником (чи за його дорученням - представником або споживачем речовини), вноситься плата в розмірі 500 доларів США.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ст. 9 Постанова КМУ від 13.06.1995 №420 "Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів" по тексту
Постанова Міністерство охорони здоров’я України від 15.08.2002 №32 "Про удосконалення діяльності в галузі державної реєстрації небезпечних факторів і ведення Державного реєстру небезпечних факторів"