Сертифікат про нереєстрацію судна / недобудованого судна / корпусу судна у Державному судновому реєстрі України

Ідентифікатор послуги
01977
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача сертифіката про нереєстрацію судна / недобудованого судна / корпусу судна у Державному судновому реєстрі України
Інформація про послугу
Судно може бути зареєстровано у Державному судновому реєстрі України тільки в одному морському порту України. У разі нереєстрації судна, недобудованого судна, корпусу судна у Державному судновому реєстрі України судновласнику видається відповідний сертифікат.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба з морського та річкового транспорту України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, складену в довільній формі щодо необхідності одержання сертифікату про нереєстрацію судна
Копія обмірного свідоцтва
Копію технічної документації, виданої класифікаційним товариством (копія акта закладання кіля, схема встановлення закладної таблички)
Копію будівельного контракту між виробником та замовником
Проект будівельного креслення
Копії документів виробника, що підтверджують початок будівництва, присвоєння будівельного номеру, нанесення ідентифікаційних ознак
Копії установчих документів для юридичних осіб, а у разі належності судна фізичній особі — копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують громадянство України, присвоєння індивідуального податкового номера
Копія свідоцтва про відповідність будівельника, виданого класифікаційним товариством яке здійснює технічний нагляд за будівництвом судна
Фото судна /недобудованого судна/ корпуса судна
Довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника (судновласника) (подається у разі подання заяви через уповноважений орган/особу )
Умови і випадки надання

Заява та додані до неї документи подаються до Морської адміністрації або міжрегіонального територіального органу Морської адміністрації особисто/через уповноважену особу або поштовим відправленням на адресу Морської адміністрації. 


Повідомлення про відмову у видачі сертифікату про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна у Державному судновому реєстрі України надсилається власнику (судновласнику) у письмовій формі упродовж 15 робочих днів з дня реєстрації заяви. 


Видача сертифікату про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна у Державному судновому реєстрі України здійснюється особисто власнику (судновласнику)/уповноваженій особі або на письмову вимогу власника (судновласника) сертифікат надсилається йому за адресою, зазначеною у заяві.

Результат та способи отримання результату
Видача сертифікату про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпуса судна у Державному судновому реєстрі України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неповний перелік документів
Недостовірність відомостей, наведених власником (судновласником) у заяві та документах, доданих до заяви
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які морські порти України здійснюють реєстраційні дії в Державному судновому реєстрі України?
1. Управління (служба) капітана Херсонського морського порту; 2. Відділ (служба) капітана Бердянського морського порту; 3. Управління (служба) капітана Маріупольського морського порту; 4. Управління (служба) капітана Одеського морського порту; 5. Відділ (служба) капітана Чорноморського морського порту; 6. Відділ (служба) капітана морського порту «Південний»; 7. Управління (служба) капітана Ізмаїльського морського порту; 8. Відділ (служба) капітана Білгород-Дністровського морського порту; 9. Управління (служба) капітана Миколаївського морського порту