Видача сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг

Ідентифікатор послуги
02377
Строк
20 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг за результатом повторної сертифікації
Інформація про послугу
Документом, що підтверджує факт володіння особою знаннями, вміннями і практичними навичками, необхідними для провадження діяльності аудитором безпеки автомобільних доріг, є сертифікат, виданий органом сертифікації. Строк дії сертифіката, виданого за результатами первинної сертифікації, становить п’ять років. Для здійснення повторної сертифікації потрібно звернутись до органу сертифікації з відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Орган сертифікації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія (копії) документа (документів) про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво”
Копія (копії) трудової книжки, що підтверджує стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки
Заява, в якій зазначається прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані
Копія паспорта громадянина України
Копії раніше виданого сертифіката (у разі наявності) та документів, що підтверджують стаж роботи не менше ніж 2,5 року протягом строку його дії
Умови і випадки надання

Сертифікація здійснюється первинна та повторна. Первинну сертифікацію передбачено для осіб, які проходять процедуру сертифікації вперше. Повторну сертифікацію передбачено з метою здійснення сертифікації для осіб, які мають сертифікат за результатами здійснення первинної сертифікації, строк дії якого закінчується/закінчився.

У разі відсутності трудової книжки, яку потрібно додати до заяви, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

У разі зміни відомостей, зазначених у поданих документах, особа зобов’язана протягом десяти робочих днів письмово повідомити про це органу сертифікації. До такого повідомлення додаються копії відповідних документів. Заява разом з іншими документами приймається за описом, копія якого видається особі з відміткою про дату прийняття документів або відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Процедура здійснення сертифікації повинна бути завершена у строк не більш як 60 днів - для первинної сертифікації та 30 днів - для повторної з моменту подання особою документів до органу сертифікації.

Підтвердження відповідності професійних знань, вмінь і навичок особи проводиться шляхом складення іспиту із кратною двом кількістю письмових завдань у формі тестування або письмових відповідей на запитання, або розв’язання практичних завдань у письмовій формі. Відповідність професійних знань, вмінь і навичок особи підтверджується наданням нею правильних відповідей на більше половини поставлених на іспиті завдань, за результатами чого органом сертифікації приймається рішення про видачу такій особі сертифіката.


Результат та способи отримання результату
Рішення про видачу сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг
Рішення про відмову у видачі сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неподання або подання не в повному обсязі документів
Подання недостовірної інформації
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії сертифіката?
Сертифікат на право проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг видається строком на п’ять років.