Посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами

Ідентифікатор послуги
01272
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами
Інформація про послугу
Для можливості керування торговельним судном, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, судноводію необхідно мати відповідне посвідчення. Для отримання такого посвідчення кандидат повинен мати вік не менше 18 років, успішно пройти документально підтверджену теоретичну та практичну підготовку і успішно підтвердити свою кваліфікацію в кваліфікаційній комісії.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України
+380445746789
Територіальні органи Державної служби з морського та річкового транспорту
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://marad.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява встановленого зразка
Копії сторінок паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, на яких зазначено прізвище, ім’я, по батькові та дату народження власника
Копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон або посвідчення особи моряка (за наявності)
Копія свідоцтва радіотелефоніста
Копія(ї) документа (документів) про освіту
Копія посвідчення або іншого раніше виданого чинного документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія або судноводія-механіка та надає право на управління суднами внутрішнього плавання (за наявності)
Копії всіх заповнених сторінок службової книжки члена екіпажу річкового судна, в яких наявні відомості стосовно стажу плавання, що стосуються підтвердження кваліфікації
Копія свідоцтва про підготовку з використання річкових ЕКНІС (за наявності)
Копія свідоцтва на право використання радіолокатора (за наявності)
Копія свідоцтва про початкову підготовку та інструктаж з безпеки для усіх членів екіпажу (для помічників капітана)
Копія документа, що підтверджує придатність до роботи на суднах внутрішнього плавання за станом здоров’я
Дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см на матовому папері
Заява про надання згоди на обробку персональних даних
Умови і випадки надання

Для отримання посвідчення для плавання на внутрішніх водних шляхах України на судні певної групи кандидат повинен відповідати таким вимогам: 


- бути віком не молодше ніж 18 років - для судноводія та 21 року - для капітана; 


- мати відповідну освіту. У разі закінчення морського або військово-морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю та за наявності документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія, кандидат повинен пройти стажування як стажер судноводія на самохідному судні на ВВШ України протягом не менше двох місяців під час експлуатації судна на внутрішніх водних шляхах; 


- мати свідоцтво радіотелефоніста; 


- пройти початкову підготовку та інструктаж з безпеки для усіх членів екіпажу в схваленому Міністерством інфраструктури України НТЗ після підготовки за відповідною програмою, погодженою з компетентним органом (у разі отримання Посвідчення помічника капітана); 


- мати документально підтверджений необхідний стаж плавання на самохідних суднах на ВВШ (за винятком випадків отримання Посвідчення помічника капітана випускниками морських або військово-морських навчальних закладів за судноводійською спеціальністю та наявності документа, що підтверджує кваліфікацію судноводія); мати чинний  документ встановленого зразка, що засвідчує придатність за станом здоров’я керувати судном (включаючи результати перевірки фізичної та психічної придатності для керування судном, зору, слуху та розрізнення кольорів, моторики верхніх та нижніх кінцівок, а також нервової та судинної систем заявника); 


- успішно підтвердити кваліфікацію у кваліфкаційній комісії.


Результат та способи отримання результату
Отримання посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність пакету документів, поданого кандидатом, положенню про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами
Негативний висновок кваліфікаційної комісії за результатами її проходження
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна служба морського та річкового транспорту
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна служба морського та річкового транспорту
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: протягом 10 робочих днів з дати відповідного засідання кваліфікаційної комісії
Граничний строк розгляду скарги: протягом 10 робочих днів з дати надходження
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

В яких регіонах України організовано роботу кваліфікаційних комісій з підтвердження кваліфікації судноводіїв торговельних суден, які допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами?
Наказом Державної служби морського та річкового транспорту України від 10 липня 2020 №172 організовано роботу комісій з підтвердження кваліфікації судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами. Графік засідань, склад кваліфікаційних комісій та їх контактні дані доступні за посиланням: https://marad.gov.ua/ua/poslugi/posvidchennya-sudnovodiya/posvidchennya-sudnovodiya-torgovelnogo-sudna-vvsh-ta-yevvsh/grafik-zasidan-ta-sklad-kvalifikacijnih-komisij .
Де можна ознайомитися з переліком питань для перевірки теоретичних знань судноводіїв торговельних судень, які допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами?
Перелік питань для перевірки теоретичних знань судноводіїв торговельних судень, які допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, доступний за посиланням: https://marad.gov.ua/ua/poslugi/posvidchennya-sudnovodiya/posvidchennya-sudnovodiya-torgovelnogo-sudna-vvsh-ta-yevvsh/perelik-pitan-z-perevirki-teoretichnih-znan.