Видача посвідчень тракториста-машиніста

Ідентифікатор послуги
01666
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача посвідчень тракториста-машиніста
Інформація про послугу
До керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, допускаються особи, які мають посвідчення трактористамашиніста на право керування машинами відповідних категорій. Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться територіальними органами Держпродспоживслужби за місцем постійного або тимчасового проживання чи навчання фізичної особи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява від особи або подання підприємства чи навчального закладу, якими направлена особа чи група осіб
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів
Медична довідка встановленого зразка про придатність до керування машинами
Одна фотокартка розміром 3 x 4 сантиметри, що відповідає віку особи на момент одержання нею посвідчення
Крім зазначених документів до екзаменаційної комісії подається документ, що засвідчує особу, а для одержання дозволу на право керування машинами інших категорій також посвідчення тракториста-машиніста
Умови і випадки надання

Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться територіальними органами Держпродспоживслужби. 

Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також здобула професійну (професійнотехнічну) освіту відповідно до освітньої програми за професіями, що передбачають отримання навичок керування машинами тих категорій, які заявлені на отримання посвідчення, та склала теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії територіального органу Держпродспоживслужби.

Рішення про допуск до складання іспитів осіб, які проживають в іншій місцевості або державі, можуть приймати начальники територіальних органів Держпродспоживслужби. 

Право на керування машинами мають громадяни, яким виповнилося 18 років. 

Випускникам закладів освіти, які одержали кваліфікацію тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва або іншу кваліфікацію, яка передбачає набуття навичок керування машинами відповідних категорій, посвідчення видається після складання теоретичного і практичного іспитів екзаменаційній комісії територіального органу Держпродспоживслужби незалежно від їх віку. При цьому в графі посвідчення "Для особливих відміток" зазначається дата, починаючи з якої власник посвідчення має право керувати машинами.

Особа, яка успішно склала теоретичний та практичний іспити, повинна отримати посвідчення тракториста-машиніста протягом одного місяця, але не пізніше одного року від дати складання іспитів.

Результат та способи отримання результату
Видача посвідчення тракториста-машиніста
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Іспити екзаменаційною комісією проводяться безкоштовно за виключенням сплати за бланкову продукцію
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не складено іспит
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Через який проміжок часу після успішного складання іспитів видається посвідчення тракториста-машиніста?
Особа, яка успішно склала теоретичний та практичний іспити, повинна отримати посвідчення тракториста-машиніста протягом одного місяця, але не пізніше одного року від дати складання іспитів.
З якого віку можна керувати трактором?
Право на керування машинами мають громадяни, яким виповнилося 18 років.