Дозвіл на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів для небанківських фінансових установ

Ідентифікатор послуги
00500
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача небанківській фінансовій установі дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів
Інформація про послугу
За дозволом на здійснення емісії сертифікатів банками та іншими фінансовими установами звертаються до відповідних державних органів. У разі відмови у видачі дозволу у письмовій формі повідомляється емітентові про підстави відмови. Дозвіл видається на весь строк здійснення емітентом діяльності щодо емісії сертифікатів. У разі порушення визначених спеціальним Законом вимог до емітента орган, який видав дозвіл, може призупинити його дію.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заяву про видачу дозволу згідно з додатком 2 до Положення
Бухгалтерську звітність за останній звітний рік, підтверджену аудиторським висновком
Бухгалтерську звітність на останню звітну дату перед поданням заяви на одержання дозволу
Копії установчих документів з усіма доповненнями і змінами до них, засвідчені в установленому порядку (у разі, якщо вони не подавались заявником до Нацкомфінпослуг у визначеному законодавством порядку)
Положення про внутрішній контроль за здійсненням діяльності з випуску іпотечних сертифікатів, затверджене в установленому заявником порядку. Це положення має містити процедуру внутрішнього контролю за перетворенням платежів за іпотечними активами у вимоги за іпотечними сертифікатами
Порядок ведення реєстру забезпечення сертифікатів
Умови і випадки надання
Передумовою здійснення емісії іпотечних сертифікатів є одержаня дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів
Результат та способи отримання результату
Видача небанківській фінансовій установі дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність даних, указаних у заяві про видачу дозволу та документах, поданих заявником для отримання дозволу
Невідповідність документів, що додаються до поданої заяви, вимогам законодавства України
Невідповідність заявника, згідно з поданими документами, вимогам законодавства України та цього Положення
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Якою мовою повинні бути викладені документи на отримання дозволу?
Зазначені документи повинні бути викладені державною мовою (пункт 3.2 глави 3 Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.05.2005 № 4084, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за № 691/10971)
Протягом якого періоду приймається рішення про видачу дозволу?
Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не пізніше тридцяти календарних днів з дня надання документів для отримання дозволу (пункт 4.7 глави 4 Положення про видачу небанківським фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.05.2005 № 4084, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.06.2005 за № 691/10971)