Дозвіл на здійснення операцій з обоблення відходів

Ідентифікатор послуги
00259
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Видача дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів
Інформація про послугу
Видача дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів є безстроковим, крім дозволу на захоронення відходів, який видається на розрахунковий строк експлуатації полігона.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://eco.gov.ua/.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів згідно із додатком 1 до Порядку
Відомості про найменування та код відходів згідно з Національним переліком відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102, відомості про їх склад та властивості, обсяги, для яких передбачається здійснення операції з оброблення, за формою згідно з додатком 1 до Порядку
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля – у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, за формою згідно з додатком 8 до Порядку
Відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з оброблення відходів та код здійснення планованої операції відповідно до переліку, наведеного у додатку 1 або 2 до З.У. "Про управління відходами", за формою згідно з додатком 5 до Порядку
Відомості про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів, за формою згідно з додатком 7 до Порядку
Відомості про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах за формою згідно з додатком 6 до Порядку
Для операцій із захоронення відходів на полігоні додатково до вищезазначеного переліку документів, подаються документи, передбачені частиною п’ятою статті 42 З.У. "Про управління відходами", а саме: опис гідрологічних та гідротехнічних характеристик місця розташування, за формою згідно з додатком 9 Порядку; відомості про проектний обсяг видалення відходів та розрахунковий строк експлуатації за формою згідно з додатком Порядку 10; відомості про природно-геологічні характеристики за формою згідно з додатком 11 Порядку; відомості про техніко-технологічні характеристики видалення відходів за формою згідно з додатком 12 Порядку; проект рекультивації полігона, опис заходів і технологій, які будуть застосовані для припинення експлуатації та догляду за полігоном після припинення його експлуатації, за формою згідно з додатком 13 Порядку. Для об’єкта, на якому планується здійснення операції з термічного оброблення відходів, додатково до відомостей та документів, визначених пунктом 10 Порядку, подається також план моніторингу такого об’єкта, передбачений частиною шостою статті 42 цього Закону, за формою згідно з додатком 14 Порядку
Копія розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб у сфері управління відходами
Умови і випадки надання

Суб’єктами господарювання для яких показник загального утворення відходів більший 1000 умовних одиниць потрібно отримувати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.


Якщо менший 1000 умовних одиниць - підприємство звільняється від отримання дозволу та зобов’язане щорічно подавати декларацію про відходи.


Статтею 18 Закону України "Про відходи" встановлено повноваження Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, але порядок одержання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відсутній.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Відмова у видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://eco.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Відсутність висновку з оцінки впливу на довкілля про допустимість планованої діяльності
Недопущення суб’єктом господарювання представників уповноваженого органу до об’єкта оброблення відходів з метою здійснення ними заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища
Подання заявником неповного пакета відомостей і документів
Відсутність або невідповідність матеріально-технічної бази заявленим видам та обсягам оброблення відходів
Виявлення в заяві та відомостях і документах, що додаються до неї, недостовірної інформації
Невідповідність об’єкта та операцій, що планується проводитися, Національному плану управління відходами, регіональним планом управління відходами, вимогам Закону
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У яких випадках суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами повинні отримувати дозвіл?
Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами повинні мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000.