Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих генетично модифікованих організмів

Ідентифікатор послуги
01414
Строк
45 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів
Інформація про послугу
Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Дозвіл видається безоплатно юридичним та фізичним особам, діяльність яких пов'язана з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів через територію України, на кожну партію - вантаж, який містить один або кілька генетично модифікованих організмів та призначений для одночасного транзитного переміщення одним і тим самим транспортним засобом.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява - клопотання за формою згідно з додатком 2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2009-%D0%BF#Text
У разі коли клопотання надсилається рекомендованим листом, підпис суб'єкта регулювання підлягає нотаріальному посвідченню
Копії: технічного опису генетично модифікованого організму; дозволу на ввезення генетично модифікованого організму, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення такого організму, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення не лише територію України); документів, що підтверджують реєстрацію генетично модифікованого організму в державі експорту; договору з перевізником; договору страхування діяльності, пов'язаної з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів
Якщо вантаж містить кілька генетично модифікованих організмів: іформаційні матеріали про кожний з таких організмів
Відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого організму
Відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів
Інструкція із застосування методів виявлення і знищення генетично модифікованих організмів і тари, в якій вони транспортуються, а також методів, що забезпечують біологічну і генетичну безпеку в процесі транспортування таких організмів
Письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його печаткою
План заходів із запобігання та ліквідації наслідків неконтрольованого вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище, надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з генетично модифікованими організмами, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час їх транзитного переміщення
Результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує
Умови і випадки надання

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично  модифікованих організмів надається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Дозвіл видається безоплатно юридичним та фізичним особам, діяльність яких пов'язана з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів через територію України, на кожну партію - вантаж, який містить один або  кілька генетично модифікованих організмів та призначений для одночасного транзитного переміщення одним і тим самим транспортним  засобом.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів
Відмова у видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
45 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Надходження науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованих організмів для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням
Виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей
Подання документів, з порушенням вимог законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Якмй строк дії дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів?
Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення таких організмів, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення не лише територією України).