Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів

Ідентифікатор послуги
00492
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
Інформація про послугу
Якщо суб’єкт господарювання хоче одержати право здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) слід одержати дозвіл. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається територіальним органом Держрибагентства протягом п’яти робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання повного пакета документів, необхідних для одержання дозволу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державного агентства меліорації та рибного господарства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
Документ, на підставі якого виникло право на спеціальне використання водних біоресурсів
Умови і випадки надання

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) здійснюється на безоплатній основі територіальними органами Державного агентства меліорації та рибного господарства України. У разі подачі заяви та документів уповноваженим представником, додатково надається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує його повноваження.


У довідці про наявність у суб’єкта господарювання суден флоту рибної промисловості, дозволених знарядь лову та рибоприймальних пунктів на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) зазначаються:

- дозволені знаряддя лову, які повинні відповідати вимогам правил рибальства та режимів;

- місця розташування рибоприймальних пунктів на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині), які повинні бути погоджені відповідно до законодавства.

Довідка оформляються за формою: //zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/19/f410852n79.doc


Результат та способи отримання результату
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
Несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;
Відсутність науково обґрунтованої інформації щодо спеціального використання водних біоресурсів (рішення Держрибагенства);
Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
Наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;
Систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
Відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи дає право даний дозвіл на використання водних біоресурсів на території природно-заповідного фонду?
Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які перебувають в межах територій природно-заповідного фонду, а також водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України.