Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів (внесення до них змін)

Ідентифікатор послуги
00870
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін
Інформація про послугу
Для перевезення радіоактивних матеріалів необхідно отримати дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання України. У разі необхідності внести зміни до дозволу потрібно також звернутися до Держатомрегулювання.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна інспекція ядерного регулювання України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів
Копія договору між вантажовідправником або вантажоодержувачем та перевізником, який має ліцензію на провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, - у разі відсутності у вантажовідправника або вантажоодержувача такої ліцензії
Копія договору про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, укладеного відповідно до законодавства, та страхового полісу (страхового сертифіката, страхового свідоцтва) - у разі перевезення ядерних матеріалів, на які поширюється дія Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року
Копія договору страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків їх перевезення, укладеного відповідно до законодавства, та документа, що підтверджує сплату страхового внеску, - у разі перевезення джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів
Копія документа, що підтверджує згоду компетентного органу країни призначення на ввезення джерел іонізуючого випромінювання, характеристика яких наведена у додатку до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів
Копія документа, що підтверджує згоду країни призначення на ввезення ядерних матеріалів або радіоактивних відходів
Копія документа, що регламентує первинні оперативні дії у разі виникнення аварії під час перевезення радіоактивних матеріалів (аварійна картка)
Копія контракту, відповідно до якого здійснюється вивезення, ввезення або транзит радіоактивних матеріалів
Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності у сфері використання ядерної енергії
Копія сертифіката, передбаченого правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів МАГАТЕ
Умови і випадки надання

Для отримання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін необхідно звернутись до Державної інспекції ядерного регулювання України із заявою за формою, затвердженою наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 17.12.2008 № 198, та іншими підтвердними документами. 


У разі коли країна походження, країна призначення або країна транзиту є державою - членом ЄС, під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива до заяви додається заповнений стандартний документ або у разі, коли таке узгодження було здійснене раніше, - копія стандартного документа. 


У стандартному документі може бути зазначено про узгодження більше ніж одного перевезення в разі, коли: радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне паливо мають однакові фізичні, хімічні та радіаційні характеристики; перевезення здійснюється від однієї і тієї самої експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника до одного і того самого вантажоодержувача, а для узгодження такого перевезення залучаються одні і ті самі компетентні органи; вантаж прямує транзитом через територію третіх країн, такий транзит здійснюється через один і той самий прикордонний пост в Україні та через один і той самий прикордонний пост в суміжній третій країні, якщо інше не погоджено компетентними органами країн. 


 Послуга надається у разі здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
300,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність підтверджених відповідними центральними органами виконавчої влади обставин, що перешкоджають здійсненню безпечного перевезення радіоактивних матеріалів
Наявність потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, діями непереборної сили, в тому числі природними явищами, які мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер
Виявлення в документах, поданих заявником для видачі дозволу, недостовірної інформації
Неусунення порушень, виявлених під час попереднього розгляду заяви та документів відповідно до пункту 6 Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1196
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії дозволу?
Строк дії дозволу визначається відповідно до дати, яка зазначена в заяві, але не більше одного року.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: