Внесення інформації про фінансову установу до Реєстру

Ідентифікатор послуги
00918
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Включення недержавного пенсійного фонду до державного реєстру фінансових установ та до реєстру недержавних пенсійних фондів
Інформація про послугу
Рішення про внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі звернення юрособи з пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Довідка про НПФ
Анкета щодо засновника НПФ - юридичної особи, подається окремо за кожним таким засновником за його наявності
Анкета щодо засновника НПФ - фізичної особи, подається окремо за кожним таким засновником за його наявності
Платіжний документ, що підтверджує внесення засновником(ами) плати за включення недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та до реєстру недержавних пенсійних фондів
Умови і випадки надання

Заява та довідка про НПФ, що додається до неї, мають бути підписані головою ради НПФ або за його дорученням уповноваженою особою з числа членів ради НПФ та мати дату підписання.


У випадку, якщо заява та довідка про НПФ, що додається до неї, підписані уповноваженою особою з числа членів ради НПФ, до такої заяви додається копія доручення голови ради НПФ на право підписання зазначених документів членом ради НПФ.


НПФ одночасно включається до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ за таких умов:

НПФ зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

статут та склад ради НПФ погоджені НКЦПФР у встановленому нею порядку.


Заява та документи, необхідні для надання адміністративної послуги, що подаються до НКЦПФР відповідно до цього Порядку, подаються на розгляд НКЦПФР нарочно (до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі) або надсилаються поштою (рекомендованим листом) чи кур'єрською поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд.8, корпус 30, або надаються до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку (admittance@nssmc.gov.ua) в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vnesennia-nederzhavnoho-pensiinoho-fondu-do-derzhavnoho-reiestru-finansovykh-ustanov/.

Результат та способи отримання результату
Включення недержавного пенсійного фонду до реєстру фінансових установ та до реєстру недержавних пенсійних фондів
Видається свідоцтво про включення НПФ до державного реєстру фінансових установ
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення недостовірної інформації у поданих документах
Невідповідність поданих документів і даних, що містяться в них, вимогам законодавства та Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.08.2021 № 700, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2021 за № 1385/37007
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

1. Які документи необхідно подати (надіслати) до НКЦПФР для включення НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ?
Для включення НПФ (далі - заявник) до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ уповноважений представник заявника подає (надсилає) до НКЦПФР такі документи: 1) заяву (додаток 1 до Порядку 700); 2) довідку про НПФ (додаток 2 до Порядку 700); 3) анкету щодо засновника НПФ - юридичної особи (додаток 3 до Порядку 700), подається окремо за кожним таким засновником за його наявності; 4) анкету щодо засновника НПФ - фізичної особи (додаток 4 до Порядку 700), подається окремо за кожним таким засновником за його наявності; 5) платіжний документ, що підтверджує внесення засновником(ами) плати за включення недержавного пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та до реєстру недержавних пенсійних фондів.