Включення моделі РРО до Державного реєстру

Ідентифікатор послуги
00484
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Включення моделі реєстраторів розрахункових операцій до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій
Інформація про послугу
На території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника. Щоб зареєструвати РРО, необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Державної податкової служби.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна податкова служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/login.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Копія сертифіката відповідності моделі обов'язковим вимогам нормативних документів із зазначенням складових частин
Копія зареєстрованих у встановленому порядку технічних умов
Експлуатаційні документи
Документ, завірений заявником, в якому наведено повний перелік зовнішніх портів (каналів) обміну даними з іншими пристроями, призначення цих портів (каналів), повний перелік команд управління (обміну даними) та гарантія заявника про відсутність інших портів (каналів) обміну даними та команд або їх комбінацій
Нотаріально засвідчена копія договору, укладеного з виробником моделі на право її поставки (для постачальників)
Умови і випадки надання

Умовами (підставами) для включення моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій є :

- надання Державному підприємству "Сервісно-видавничий центр" двох зразків реєстратора, опломбованих заявником, та допоміжного обладнання, необхідного для проведення перевірки, носія програмної пам'яті реєстратора;

- наявність у моделі реєстратора розрахункових операцій підтвердження відповідності вимогам діючих технічних регламентів та стандартів згідно з Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", сертифікації моделі реєстратора в державній системі сертифікації на її відповідність вимогам нормативних документів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.


Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій розміщується на офіційному вебпорталі ДПС у розділі "Реєстри".


Витяг з наказу про включення моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій надсилається на адресу заявника поштою. За зверненням витяг з наказу може бути видано заявнику безпосередньо у Державній податковій службі України.

Результат та способи отримання результату
Включення моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів не в повному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким чином оприлюднюється наказ про затвердження Державного реєстру РРО?
Відповідно до п. 10 Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року №1315, Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій або зміни до нього оприлюднюються у 10-денний строк після їх затвердження на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України та у визначених нею друкованих засобах масової інформації.