Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю до закладу охорони здоров'я

Ідентифікатор послуги
02086
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю до закладу охорони здоров'я
Інформація про послугу
Послуга надається на підставі індивідуального рішення кожного органу місцевого самоврядування в межах території.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Згода на обробку персональних даних
Копія довідки МСЕК
Копія паспорта громадянина України
Облікова картка платника податків (ідентифікаційний код)
Номер особового рахунку, який відкритий у відділенні банку
Довідка закладу, який надає послуги гемодіалізу
Копія довіреності, що оформлена відповідно до законодавства
Копія паспорту уповноваженого представника
Умови і випадки надання

Кошти на проїзд хворим до місця розташування закладу, який надає послуги гемодіалізу та у зворотному напрямку, беручи до уваги потребу кількості поїздок хворого на місяць, виплачуються за рахунок коштів міського бюджету на відповідний бюджетний рік.

Управління соціального захисту населення відшкодовує вартість проїзду шляхом призначення допомоги з місяця звернення (якщо протягом місяця подані всі необхідні документи) в розрахунку на місяць та виплачується щоквартально.


Для формування особової справи на дитину, яка отримує програмний гемодіаліз, один з батьків або законний представник дитини надають до управління наступний пакет документів:

- заяву про взяття на облік хворого за формою із додатком 1 до Порядку;

- копію свідоцтва про народження або копію паспорту (з пред’явленням оригіналу) дитини;

- копію паспорту (з пред’явленням оригіналу) одного з батьків або законного представника;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (з пред’явленням оригіналу) на дитину (якщо є) та одного з батьків або законного представника;

- номер особового рахунку, який відкритий у відділенні банку;

- довідку з закладу, який надає послуги гемодіалізу про необхідність отримання програмного гемодіалізу;

- згоду – повідомлення на обробку персональних даних;

- у разі наявності копію довідки МСЕК дитини (з пред’явленням оригіналу).


Для отримання відшкодування хворий або його уповноважений представник щоквартально до 5 числа місяця, наступного за кварталом, звертається до управління та надає наступні документи:

- заяву на отримання відшкодування вартості проїзду хворого за минулий квартал за формою;

- довідку закладу, який надає послуги гемодіалізу, про кількість отриманих процедур гемодіалізу за попередній квартал.  

Результат та способи отримання результату
Рішення про відшкодування отримувачам послуг вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Не встановлено законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є дана послуга платною?
Ні, вона безоплатна.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: