Статус ветеран праці

Ідентифікатор послуги
00751
Строк
1 день (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці
Інформація про послугу
Оформити статус ветерана праці, отримати посвдчення та нагрудний знак можуть громадяни, що працювали на підприємствах, в установах, організаціях тощо, мають стаж роботи 40 років (для чоловіків) і 35 років (для жінок) і вийшли на пенсію. Статус підтверджується посвідченням та надає особі право користуватися пільгами та отримувати компенсації від держави.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про отримання статусу "Ветеран праці"
Паспорт (оригінал та копія)
Фото 3х4 см
Пенсійне посвідчення (оригінал та копія)
Довідка про загальний трудовий стаж
Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків
Умови і випадки надання

Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян. 

Фізичні особи, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. 


Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветерана праці, на підставі якого надаються відповідні пільги і компенсації. 


 Посвідчення і нагрудний знак видаються ветеранам праці за місцем їх проживання органами праці та соціального захисту населення, а ветеранам праці із числа осіб, зазначених у частині другій статті 10 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" - органами, що здійснюють їх пенсійне забезпечення відповідно до законодавства. 


При заповненні посвідчення записи "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові" робляться без скорочень. 


Дата видачі позначається прописом. Особистий підпис ветерана праці і його фотокартка скріплюються печаткою органу, який видав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника відділу (управління) соціального захисту населення або іншого органу, який видав посвідчення і скріплюються печаткою. 


 Посвідчення і нагрудний знак вручаються особисто ветеранам праці або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах. Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно. Нагрудний знак "Ветеран праці" носиться на лівій стороні грудей і при носінні разом з іншими нагородами розміщується вище від них.

Результат та способи отримання результату
Посвідчення "Ветеран праці" та нагрудний знак "Ветеран праці"
Відмова у видачі посвідчення "Ветеран праці" та нагрудного знака "Ветеран праці"
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заявник не має необхідного страхового стажу
Заявник не є пенсіонером
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який перелік підстав для відмови у наданні?
Заявнику може бути відмовлено у отримані послуги за умови, що: 1. заявник не є пенсіонером; 2. заявник не має необхідного страхового стажу.
Де можна отримати статус "Ветерана праці"?
За місцем реєстрації громадянина в органах місцевого самоврядування.
Чи дана послуга платна?
Адміністративна послуга надається безоплатно.
Який строк надання послуги?
1 день за умови надання всіх необхідних документів.
Які умови надання статусу "Ветеран праці"?
Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію.
Які документи потрібно подати для отримання адміністративної послуги?
Для отримання адміністративної послуги необхідні: 1. заява; 2. копія паспорту; 3. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 4. одна фотокартка 3х4 см.