Скасування реєстрації пенсійної схеми недержавного пенсійного фонду

Ідентифікатор послуги
00534
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Скасування реєстрації пенсійної схеми недержавного пенсійного фонду
Інформація про послугу
У разі прийняття рішення про скасування реєстрації пенсійних схем недержавного пенсійного фонду засновник подає заяву до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Засвідчена підписом голови зборів засновників (керівника або іншої особи, що має відповідні повноваження одноосібного засновника - юридичної особи; одноосібного засновника - фізичної особи) НПФ довідка, складена в довільній формі, стосовно відсутності в НПФ пенсійних контрактів, укладених за пенсійною схемою, що скасовується
Копія протоколу зборів засновників НПФ або витяг з протоколу зборів засновників НПФ, засвідчена(ий) підписом голови зборів засновників (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи або витяг з такого документа, засвідчена(ий) підписом його керівника або іншої особи, що має відповідні повноваження (рішення одноосібного засновника - фізичної особи підписане цією особою)), що містить інформацію стосовно рішення про анулювання зареєстрованої пенсійної схеми
Примірник пенсійної схеми та змін до неї (у разі внесення змін) (у випадку подання документів у паперовому вигляді надається оригінал зареєстрованої пенсійної схеми та, за наявності, змін до неї)
Умови і випадки надання

Оригінали електронних документів, що надходять офіційним каналом зв'язку, мають відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Документи, що мають більше одного аркуша, у випадку їх подання в паперовому вигляді, мають бути прошиті, усі аркуші повинні бути пронумеровані.


У випадку подання документів представником НПФ особисто, опис (перелік) документів складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради НПФ з відміткою про дату надходження документів до НКЦПФР.


В описі (переліку) документів зазначається кількості аркушів кожного з поданих документів та який документ, що додається до відповідної заяви, містить конфіденційну інформацію (в разі наявності такого документу). Документи, що складаються засновником - юридичною особою, мають бути підписані керівником такої юридичної особи або іншою особою, що має відповідні повноваження.


У разі якщо документи підписані не керівником юридичної особи, а іншою особою, яка має відповідні повноваження, засновник повинен надати представнику НПФ для надання до НКЦПФР засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. Заява та документи мають бути складені державною мовою, підписані та мати дату підписання. 


Усі офіційні документи, що подаються до НКЦПФР, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.


Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/32xvE1E .

Результат та способи отримання результату
Скасування реєстрації пенсійної схеми недержавного пенсійного фонду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства та/або Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем недержавного пенсійного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.08.2021 № 607 щодо їх оформлення
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

1. Які документи необхідно подати до НКЦПФР для скасування реєстрації пенсійної схеми НПФ?
Представник НПФ протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання зареєстрованої пенсійної схеми подає до НКЦПФР заяву про скасування реєстрації пенсійної схеми НПФ (додаток 4 Порядку 607), до якої додається: 1) копія протоколу зборів засновників НПФ або витяг з протоколу зборів засновників НПФ, засвідчена(ий) підписом голови зборів засновників (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи або витяг з такого документа, засвідчена(ий) підписом його керівника або іншої особи, що має відповідні повноваження (рішення одноосібного засновника - фізичної особи підписане цією особою)), що містить інформацію стосовно рішення про анулювання зареєстрованої пенсійної схеми; 2) примірник пенсійної схеми та змін до неї (у разі внесення змін) (у випадку подання документів у паперовому вигляді надається оригінал зареєстрованої пенсійної схеми та, за наявності, змін до неї); 3) засвідчена підписом голови зборів засновників (керівника або іншої особи, що має відповідні повноваження одноосібного засновника - юридичної особи; одноосібного засновника - фізичної особи) НПФ довідка, складена в довільній формі, стосовно відсутності в НПФ пенсійних контрактів, укладених за пенсійною схемою, що скасовується.