Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Ідентифікатор послуги
02488
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку", стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше
Інформація про послугу
Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про надання будівельної продукції на ринку»

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5407/details/0/0.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції
Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років
Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності
Довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення за формою згідно з додатком 7 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затвердженого постановою КМУ від 04.11.2020 №1071, а в разі, якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств
Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на розширення
Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (сфера акредитації претендента на розширення повинна охоплювати: групу будівельної продукції та/або конкретну будівельну продукцію, її використання за призначенням, визначене у застосовній регламентній технічній специфікації; застосовні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції; функції, що виконуються призначеним органом з оцінки відповідності, у тому числі щодо здійснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії; відповідні регламентні технічні специфікації та для цілей системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції суттєві експлуатаційні характеристики, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність)
Умови і випадки надання

Керівник претендента на розширення подає документи в паперовій формі (опис сфери призначення подається також в електронній формі на електронному носії) особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія", Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на розширення.

У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, надсилається призначеному органу з оцінки відповідності або повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови надсилається претенденту на розширення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія", Портал електронних сервісів Мінекономіки)

Результат та способи отримання результату
Наказ про розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, або повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність даних, указаних у заяві про надання дозволу та документах, поданих управителем для отримання дозволу
встановлення за результатами оцінювання претендента на розширення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі – оцінювання) факту виконання ним без призначення завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, які згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення, крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення, або якщо раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону про технічні регламенти
відмова претендента на роширення в допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону про технічні регламенти, до проведення його оцінювання з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт
У разі подання заяви про про розширення сфери призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзаці третьому пункту 6 частини другої та абзаці четвертому пункту 7 частини восьмої статті 35 Закону про технічні регламенти, заява про призначення залишається без розгляду
невідповідність претендента на розширення вимогам до призначених органів з оцінки відповідності
виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
подання претендентом на розширення неповного пакета документів
порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким вимогам повинен відповідати претендент на розширення органу з оцінки відповідності?
Претендент на розширення повинен відповідати Спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 56.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ст.1-166 Закон України Про надання будівельної продукції на ринку ст.1-22 Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності ст.1-47 Закон України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ст.1-2 Закон України Про адміністративні послуги ст.1-20 Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності п.12 Постанова КМУ від 13.01.2016 №56 Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності п.1-2 Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання п.1-3 Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб п.1-2